PETEK VERILDI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal ve Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ile Mer­sin İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği or­tak­lı­ğın­da, arı ürün­le­ri­ni üre­ti­ci­den tü­ke­ti­ci­ye do­ğal ve da­ha az ma­li­yet­le ulaş­tı­ra­cak olan pro­je kap­sa­mın­da “Bal Evi­” sa­tış nok­ta­la­rı oluş­tu­ru­lu­yor. Bir kıs­mı ge­ri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den ya­pı­lan ve ta­ma­men Bü­yük­şe­hir’in us­ta­la­rı­nın el­le­rin­den çı­kan “Bal Evi­” bit­ti­ğin­de Mer­sin’in fark­lı nok­ta­la­rı­na yer­leş­ti­ri­le­cek. Tan­zim sa­tış nok­ta­sı ni­te­li­ğin­de ola­cak olan bu Bal Evi sa­ye­sin­de tü­ke­ti­ci ta­ma­men do­ğal ve kat­kı­sız bal ürün­le­ri­ne ula­şır­ken, üre­ti­ci de üret­tik­le­ri ürün­le­ri­ni doğ­ru­dan, pi­ya­sa de­ğe­rin­de sa­ta­bi­le­cek. Ta­rım­sal ve Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Sa­lim Ser­dar Gök­çek, “Bu­ra­da olay tü­ke­ti­ci­ler açı­sın­dan gü­ven­li gı­da­ya en ra­hat ve ko­lay bi­çim­de ulaş­mak ve pi­ya­sa­ya gö­re da­ha eko­no­mik şart­lar­da üre­ti­ci­den tü­ke­ti­ci­ye bal, pro­po­lis, arı sü­tü, po­len gi­bi di­ğer arı ürün­le­ri­nin ulaş­tı­rıl­ma­sı. Mer­sin hal­kı da böy­le­lik­le bal ve di­ğer arı ürün­le­ri­ne da­ha gü­ve­ni­lir şe­kil­de ula­şa­ca­k” de­di. Mer­sin İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Kurt, “Şu an bu kon­sept­te Üre­ti­ci Bir­li­ği’ne ya­pı­lan ve Tür­ki­ye’de ilk olan bir Bal Evi’miz ola­cak. Bi­zim bir ha­ya­li­mi­zin ger­çek­leş­ti­ği­nin ör­ne­ği bu. Ha­yal öte­si gi­bi bir şey gö­rü­yo­rum, be­nim gö­züm­de öy­le. Pe­tek Bü­yük­şe­hir’den, bal biz­den, tü­ke­ti­mi de Mer­sin hal­kın­da­n” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal ve Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, ha­ya­ta ge­çir­di­ği “Bal Evi­” pro­je­si ile bal ve arı ürün­le­ri üre­ti­ci­le­ri­nin ha­ya­li­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Mer­sin İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği’ne men­sup üre­ti­ci­ler­den ge­len ta­le­bi de­ğer­len­di­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, üre­ti­ci­ler için tan­zim sa­tış nok­ta­sı ni­te­li­ğin­de imal et­ti­ği “Bal Evi­”ni, ken­tin fark­lı nok­ta­la­rı­na yer­leş­ti­re­cek ve üre­ti­ci­ler do­ğal ürün­le­ri­ni ilk el­den tü­ke­ti­ci­le­re ulaş­tı­ra­bi­le­cek. Ge­ri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den en az ma­li­yet­le üre­ti­li­yor Bal Evi’nin Pro­je­si Etüt ve Pro­je­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yer alan Pro­je­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait Tar­sus Genç­lik Kam­pı’nda yer alan ge­ri dö­nü­şüm atöl­ye­sin­de bir kıs­mı ge­ri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­rin­den en az ma­li­yet­le üre­ti­len Bal Evi, üre­ti­ci­nin umu­du ola­cak. Bü­yük­şe­hir us­ta­la­rı­nın hü­ner­li el­le­rin­den çı­kan Bal Evi, ilk etap­ta Me­zit­li ve Ye­ni­şe­hir il­çe­le­rin­de uy­gun gö­rü­len nok­ta­la­ra yer­leş­ti­ri­le­cek. Ser­dar Gök­çek: “Mer­sin hal­kı bal ve di­ğer arı ürün­le­ri­ne da­ha gü­ve­ni­lir şe­kil­de ula­şa­ca­k” Mer­sin İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ge­len ta­lep üze­ri­ne ha­re­ke­te geç­tik­le­ri­ni ve önem­li bir pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ta­rım­sal ve Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Sa­lim Ser­dar Gök­çek, pro­je­nin tü­ke­ti­ci­nin ürü­ne ulaş­ma, üre­ti­ci­nin ise ürün­le­ri­ni doğ­ru­dan sa­ta­bil­me­si açı­sın­dan çok yön­lü fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Bu­ra­da olay tü­ke­ti­ci­ler açı­sın­dan gü­ven­li gı­da­ya en ra­hat ve ko­lay bi­çim­de ulaş­mak ve pi­ya­sa­ya gö­re da­ha eko­no­mik şart­lar­da üre­ti­ci­den tü­ke­ti­ci­ye bal, pro­po­lis, arı sü­tü, po­len gi­bi di­ğer arı ürün­le­ri­nin ulaş­tı­rıl­ma­sı. Mer­sin hal­kı da böy­le­lik­le bal ve di­ğer arı ürün­le­ri­ne da­ha gü­ve­ni­lir şe­kil­de ula­şa­ca­k” de­di. “Hem üre­ti­ci­le­rin hem de tü­ke­ti­ci­le­rin fay­da sağ­la­dı­ğı bir pro­je ol­du­” Üre­ti­ci­le­rin te­mel prob­lem­le­ri­nin pi­ya­sa­da çok faz­la tağ­şiş ürün ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la ürün­le­ri­nin öne­mi­ni yi­tir­me­si ve pi­ya­sa de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gök­çek, pro­je ile hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Gök­çek, “Ü­re­ti­ci­ler pi­ya­sa­da bir­çok tağ­şiş ürü­nü olan bal ürün­le­ri­nin ol­du­ğu­nu ve ken­di üret­tik­le­ri ürü­nün çok bir de­ğe­ri­nin kal­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor­lar­dı. An­cak yap­tı­ğı­mız bu pro­jey­le şu an­da en do­ğal şe­kil­de üret­miş ol­duk­la­rı ürün­le­ri­ni pi­ya­sa fi­ya­tı­nın al­tın­da sa­ta­cak­lar ve tü­ke­ti­ci­le­re çok fay­da sağ­la­ya­cak. Bir de ürün­ler bir­lik ta­ra­fın­dan pi­ya­sa­nın da­ha üst fi­ya­tı ile alı­na­ca­ğı için bu­ra­da hem üre­ti­ci­le­rin hem de tü­ke­ti­ci­le­rin fay­da sağ­la­dı­ğı bir pro­je ol­du­” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Bu pro­je­nin üre­ti­ci­le­rin bir ha­ya­li ol­du­ğu­nu ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­ye­sin­de bu ha­ya­lin ger­çe­ğe dö­nüş­tü­ğü­nü ifa­de eden Mer­sin İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Kurt, “Bi­zim bir ha­ya­li­mi­zin ger­çek­leş­ti­ği­nin ör­ne­ği bu. Biz yak­la­şık 4 bin üye­ye sa­hip bir bir­li­ğiz. Bi­zim en bü­yük sı­kın­tı­mız üre­ti­ci­le­ri­mi­zin üret­ti­ği ürün­le­ri­ni de­ğer fi­ya­tın­da pa­zar bu­la­ma­ma­sıy­dı. Üre­ti­ci üre­ti­yor ama pi­ya­sa­da­ki bir­çok tağ­şiş ürün­ler­den do­la­yı di­ğer fi­ya­tı­na sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­mi­yor­du. Hal­kı­mız da arı ve arı ürün­le­ri­ni doğ­ru ad­res bul­ma yö­nün­de bir ara­yış içe­ri­sin­dey­di. Bu pro­jey­le biz, üret­ti­ği­miz, bir­çok tes­te ta­bi tu­tul­muş ve la­bo­ra­tu­var­dan geç­miş arı ürün­le­ri­nin di­rek hal­ka ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. “Pe­tek Bü­yük­şe­hir’den, bal biz­den, tü­ke­ti­mi de Mer­sin hal­kın­da­n” Çağ­rı­la­rı­na ku­lak ve­ren ve pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne ön­cü­lük eden Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür eden Kurt, “Ön­ce­lik­le Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’e çağ­rı­mı­za ku­lak ve­rip üre­ti­ci­le­ri din­le­di­ği için çok te­şek­kür ede­riz. Şu an bu kon­sept­te Üre­ti­ci Bir­li­ği’ne ya­pı­lan ve Tür­ki­ye’de ilk de­fa olu­şan bir Bal Evi’miz ola­cak. Tü­ke­ti­ci va­tan­daş­la­rı­mı­zın bi­ze sor­du­ğu ilk so­ru,  ‘Ger­çek bal mı?’ İş­te biz hal­kı­mı­za Bal Ev’le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ger­çek ba­lı şüp­he et­me­den ulaş­tır­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğız. Ben Bal Evi’nin ya­pı­mı aşa­ma­sın­da da bu­ra­day­dım ama ilk gör­dü­ğüm­de hay­ran­lı­ğı­mı giz­le­ye­me­dim. Ha­yal öte­si gi­bi bir şey gö­rü­yo­rum, be­nim gö­züm­de öy­le. Pe­tek Bü­yük­şe­hir’den, bal biz­den, tü­ke­ti­mi de Mer­sin hal­kın­da­n” de­di.