HAYVAN SEVGISI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan 4 Ekim Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Gü­nü’nde hay­van­se­ver­ler­le bir ara­ya gel­di. Baş­kan Boz­do­ğan; “ Ev­cil­leş­me­le­ri gü­nü­müz­den 15 bin yıl ön­ce­si­ne da­ya­nan ve dün­ya­yı pay­laş­tı­ğı­mız dost­la­rı­mı­za sa­de­ce bu­gün de­ğil her gün sa­hip çı­ka­lı­m” de­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si 4 Ekim hay­van­la­rı ko­ru­ma gü­nü kap­sa­mın­da hay­van hak­la­rı­na ve hay­van­la­rı ko­ru­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la Ya­ren­lik ala­nın­da stand ku­rup, hay­van hak­la­rıy­la il­gi­li va­tan­daş­la­ra bil­gi­ler ver­di. İl­gi­nin yo­ğun ol­du­ğu ça­lış­ma­yı hay­van­se­ver­ler mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­dı. Ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­ma yö­ne­lik Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Hay­van Ba­kım Evi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ile Stan­dı zi­ya­ret ede­rek hay­van­se­ver­ler­le bir sü­re soh­bet et­ti. Hay­van­se­ver­ler, Hay­van­la­rı ko­ru­ma­ya yö­ne­lik ta­lep­le­ri­ni Baş­kan Boz­do­ğan’a ilet­ti.  So­kak­ta ya­şa­yan so­kak hay­van­la­rı­nın ya­şam ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek ve on­la­ra sa­hip çık­mak adı­na ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan; “Hay­van Ba­kım Evi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­miz­de hay­van­la­rı­mı­zın sağ­lık du­ru­mu­nu ta­kip ede­rek, ko­ru­ma ve ba­kım ça­lış­ma­la­rı­nı özen­le ya­pı­yo­ruz, ay­rı­ca ekip­le­ri­miz­le hay­van dos­tu bir be­le­di­ye ol­ma yo­lun­da önem­li iler­le­me­ler kay­det­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, ken­ti­miz için han­gi hiz­met ge­rek­liy­se sı­ra­sı gel­dik­çe hep­si­ni bir bir ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.