INCIR FIDANI DAGITILDI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Tar­sus­lu in­cir üre­ti­ci­le­ri­ne ge­çen se­ne Tar­sus İn­cir Şen­li­ği’nde ver­di­ği sö­zü ye­ri­ne ge­tir­di ve 18 ma­hal­le­de 328 üre­ti­ci­ye top­lam 12 bin 500 in­cir fi­da­nı da­ğıt­tı. Tar­sus İl­çe­si Ka­del­li Mev­ki­i’nde­ki in­cir fi­da­nı da­ğı­tım tö­re­nin­de üre­ti­ci­ler­le bu­lu­şan Baş­kan Se­çer, ye­rel­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak üre­ti­ci­ye el­le­rin­den ge­le­ni de­ğil, ge­re­ken des­te­ği sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Se­çer, ge­çen se­ne ka­tıl­dı­ğı şen­lik­te ta­rım­sal hiz­met­ler ko­nu­sun­da üre­ti­ci­nin yü­zü­nü gül­dü­re­cek pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “İn­cir fi­da­nı da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­mi­zin sö­zü­nü o ta­rih­te ver­mi­şim ve bu­gün o sö­zü­mü­zü ye­ri­ne ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğuy­la bir ara­da­yı­z” de­di.Pa­ra­nın, eme­ğin ve alın te­ri­nin de­ğe­ri­ni bi­len bir be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Bi­ze siz­le­rin öde­di­ği ver­gi­ler­le ak­ta­rı­lan her kay­na­ğı ku­ru­şu­na ka­dar he­sap ede­rek ya­tı­rı­ma dö­nüş­tü­rü­yo­ruz. Ta­rım­sal pro­je­le­ri­miz de öy­le­”  ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ge­çen se­ne ilk kez dü­zen­le­nen Tar­sus İn­cir Şen­li­ği’nde Tar­sus­lu in­cir üre­ti­ci­le­ri­ne ver­di­ği in­cir fi­da­nı da­ğı­tım sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­di. Tar­sus İl­çe­si Ka­del­li Mev­ki­i’nde 18 ma­hal­le­den 328 üre­ti­ci­ye da­ğı­tı­la­cak top­lam 12 bin 500 in­cir fi­da­nı­nın da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tı­lan Baş­kan Se­çer, ye­rel­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak üre­ti­ci­ye el­le­rin­den ge­le­ni de­ğil, ge­re­ken des­te­ği sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Baş­kan Se­çer, ge­çen se­ne 18 Ağus­tos’ta ka­tıl­dı­ğı Tar­sus İn­cir Şen­li­ği’nde “Ta­rım­sal hiz­met­ler ko­nu­sun­da üre­ti­ci­nin yü­zü­nü gül­dü­re­cek önem­li pro­je­le­ri­miz ola­ca­k” de­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İn­cir fi­da­nı da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz sö­zü­nü o ta­rih­te ver­mi­şim ve bu­gün o sö­zü­mü­zü ye­ri­ne ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğuy­la bir ara­da­yız. Bi­zim Tar­sus Ka­ra­sı meş­hur in­ci­ri­mi­zin üre­ti­mi­ni ve pa­zar pa­yı­nı ar­tır­mak için ya­pı­lan bir ça­lış­ma. 328 üre­ti­ci­ye 12 bin 500 adet in­cir fi­da­nı da­ğı­ta­ca­ğız. Bu yak­la­şık ola­rak 625 de­kar bir alan de­mek. Gü­zel bir alan. Ba­kın Tür­ki­ye’nin top­lam­da yaş in­cir üre­ti­mi 310 bin ton. Sa­de­ce Mer­sin’in al­dı­ğı pay 8 bin 500 ton ci­va­rın­da. Şim­di bu da­ğı­ta­ca­ğı­mız fi­dan­lar üre­ti­min da­ha da art­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir ça­lış­ma   ola­ca­k” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin “İn­cir Fi­da­nı Da­ğı­tım Pro­je­si­” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen da­ğı­tım tö­re­nin­de Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, ma­hal­le muh­tar­la­rı ve sal­gın ted­bir­le­ri do­la­yı­sıy­la sı­nır­lı sa­yı­da üre­ti­ci yer al­dı. Ge­çen yıl ilk kez dü­zen­le­nen, böl­ge­de ye­ti­şen ve Dört­ler Ka­ra­sı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan in­cir çe­şi­di­nin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da ta­nı­tıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan “Tar­sus İn­cir Şen­li­ği’nin yıl dö­nü­mün­de Baş­kan Se­çer üre­ti­ci­ye ver­di­ği sö­zü ye­ri­ne ge­tir­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, üre­ti­min öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak, “Bi­zim böl­ge­miz üre­tim böl­ge­si. Ek­me­ği­ni top­rak­tan, taş­tan çı­kar­tan bir böl­ge. Bu böl­ge­nin in­sa­nı üzüm, in­cir, pa­muk, mı­sır, süt üre­ti­yor, To­ros­lar’ın etek­le­rin­de ke­çi­ci­lik ya­pı­yor ve dün­ya­nın en he­lal pa­ra­sı olan zi­ra­at­tan, ta­rım­dan pa­ra ka­za­nı­yor. Ta­rım çok önem­li. Sa­de­ce bi­ze ka­zan­dır­dı­ğı pa­ra açı­sın­dan de­ğil; ta­rım ol­maz­sa ya­şam ol­ma­z” de­di. Baş­kan Se­çer, şu an­da Tür­ki­ye’de her 100 do­lar­lık ci­ro­nun yüz­de 5,56’lık bir di­li­mi­nin ta­rım­dan sağ­lan­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’de yüz­de 30’luk bir ke­si­mi­nin ge­çi­mi­ni bu sa­ye­de sağ­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Bu se­bep­le ik­ti­dar­la­rın ta­rı­ma des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Se­çer, “Ta­rım dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­di­ği tak­dir­de var­lı­ğı­nı sür­dü­re­mez. Tür­ki­ye de bun­lar­dan bi­ri. Biz ta­rım top­lu­mu ola­rak anı­lı­rız. Ta­bi, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ne ba­kar­sa­nız; Cum­hu­ri­yet’in ilk ku­rul­du­ğu yıl­lar­da nü­fu­sun 3’te 2’lik bir ke­si­mi köy­dey­di, 3’te 1’lik ke­sim kent­te ya­şı­yor­du ve Tür­ki­ye ta­rım ge­li­ri olan bir ül­key­di. Tür­ki­ye’nin top­lam ge­li­ri­nin önem­li bir kıs­mı ta­rım­dı. Ama dün­ya­da de­ği­şim­ler ol­duk­ça, biz­de de fark­lı alan­da ge­liş­me­ler ol­du. Sa­na­yi­de, in­şa­at sek­tö­rün­de, hiz­met sek­tö­rün­de de­ği­şim­ler ol­du ve Tür­ki­ye’nin top­lam ci­ro­su içe­ri­sin­de ta­rı­mın pa­yı çok kü­çül­dü­”  di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’de en ge­niş an­lam­da ta­rım po­li­ti­ka­la­rı ya­pan ku­ru­mun Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ol­du­ğu­nu an­cak ye­rel yö­ne­tim­le­rin de ta­rı­ma des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak hiç­bir ge­rek­çe­nin ar­ka­sı­na sı­ğın­ma­dan üre­ti­ci­ye el­le­rin­den ge­le­ni de­ğil, ge­re­ken des­te­ği sağ­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Her alan­da üre­tim ya­pan bir kent olan Mer­sin’in Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği olan en önem­li kent­le­ri­nin ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lir­ten Se­çer, “Ne ka­dar ya­tı­rım, ne ka­dar üre­tim, ne ka­dar is­tih­dam o ka­dar ih­ra­cat, o ka­dar pa­ra, o ka­dar eği­tim, o ka­dar sağ­lık, o ka­dar kül­tür, o ka­dar sa­nat ve hu­zur. Pa­ra­nın, işin, aşın, ek­me­ğin ol­ma­dı­ğı yer­de kav­ga olur. Bi­zim mil­le­ti­miz kav­ga is­te­mi­yor. Ça­lı­şa­lım, üre­te­lim, az­me­de­lim, ta­şın su­yu­nu çı­kar­ta­lım, hak­kı­mız­la, alın te­ri­miz­le ek­me­ği­mi­zi ka­za­na­lım ve Tür­ki­ye’yi ge­liş­ti­re­lim. Biz­ler de yö­ne­ti­ci­ler ola­rak, siz­le­rin des­te­ğiy­le, siz­le­rin iz­niy­le bu an­la­yı­şa la­yık bir yö­ne­tim an­la­yı­şı ser­gi­le­mek zo­run­da­yı­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Baş­kan Se­çer, va­tan­da­şın her ku­ru­şu­nu gö­ze­te­rek Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak her alan­da ol­du­ğu gi­bi ta­rım ala­nın­da da önem­li pro­je­ler sür­dür­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ö­nem­li pro­je ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor ka­mu­oyuy­la pay­laş­ma­dı­ğı­mız. Akıl­cı ve ger­çek­ten so­nuç ala­bi­le­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar. Har­ca­dı­ğı­mız kay­nak si­zin, pa­ra si­zin. Her ku­ru­şu de­ğer­li ba­na gö­re. Ben pa­ra­nın, ça­lış­ma­nın, alın te­ri­nin, ka­zan­cın ne ol­du­ğu­nu bi­len bir ada­mım. Be­le­di­yem­de bu pa­ra­yı har­car­ken, na­sıl ken­di pa­ra­mın kıy­me­ti­ni bi­li­yo­rum, on­dan çok da­ha faz­la si­zin pa­ra­nı­zın kıy­me­ti­ni bi­le­rek har­cı­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız pro­je­ler böy­le. 1 li­ra­lık işi 5 li­ra­ya ya­pa­ma­yız. Siz af­fe­der­si­niz, Al­lah af­fet­mez. Yan­daş­la­rı­mı­zı zen­gin ede­me­yiz. Siz af­fe­der­si­niz, ka­nun­dan ka­ça­rız, kı­lı­fı­na uy­du­ru­ruz ama Al­lah af­fet­mez. Biz Al­lah’tan kor­ka­rız, biz kul hak­kı ye­mek­ten kor­ka­rız. Onun için bi­ze siz­le­rin öde­di­ği ver­gi­ler­le ak­ta­rı­lan her kay­na­ğı ku­ru­şu­na ka­dar he­sap ede­rek ya­tı­rı­ma dö­nüş­tü­rü­yo­ruz. Ta­rım­sal pro­je­le­ri­miz de öy­le­” de­di. Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na üre­ti­ci­le­re yö­ne­lik sağ­la­dık­la­rı des­tek­ler­den bah­se­de­rek, iler­le­yen gün­ler­de ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri pro­je­le­ri de an­lat­tı. Bu yıl içe­ri­sin­de 60 bin 104 met­re da­ğı­tı­lan su­la­ma bo­ru­su­nun 5 bin 806 met­re­si­nin Tar­sus’un Çev­re­li, Çi­riş­te­pe, Ka­ra­dir­lik ve Say­köy’de­ki üre­ti­ci­le­re ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­rı­ca bu yıl baş­la­tı­lan “Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim Pro­je­si­” kap­sa­mın­da Tar­sus’tan Ana­mur’a ka­dar en az beş ve en faz­la on hay­va­nı ola­rak üre­ti­ci­le­re kü­çük­baş hay­van da­ğı­ta­cak­la­rı­nı, Ey­lül so­nun­da ha­ya­ta ge­çe­cek 5 yıl sü­re­li bu pro­jey­le özel­lik­le kü­çük ai­le iş­let­me­le­ri­ni des­tek­le­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Se­çer, yi­ne Ey­lül ayı içe­ri­sin­de Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği’yle yü­rü­te­cek­le­ri or­tak pro­je kap­sa­mın­da 60 üre­ti­ci­ye yem bit­ki­si to­hu­mu da­ğı­ta­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu yıl içe­ri­sin­de Gül­nar, Tar­sus ve Mut’ta da top­lam 5 adet süt so­ğut­ma tan­kı da­ğı­tı­mı ya­pa­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Baş­kan Se­çer, yi­ne “Süt Se­nin Gu­rur Mer­sin’in Pro­je­si­” kap­sa­mın­da ge­çen se­ne okul­lar­da 1 mil­yon 200 bin adet da­ğı­tı­lan süt­le­rin bu se­ne 1 mil­yon 500’e çı­ka­ca­ğı­nı, Er­dem­li ve Si­lif­ke’yi de da­ğı­tım ağ­la­rı­na da­hil ede­cek­le­ri­ni açık­la­dı. Baş­kan Se­çer, üre­ti­ci­ye ya­pa­cak­la­rı ekip­man des­tek­le­rin­den de söz ede­rek, Mut, To­ros­lar ve Si­lif­ke’de 5 adet erik boy­la­ma ma­ki­ne­si da­ğıt­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bu­nun ya­nı sı­ra Ak­de­niz Zi­ra­at Oda­sı’na bit­ki­sel atık kıy­ma ma­ki­ne­si ver­dik­le­ri­ni, üre­ti­ci­le­ri­nin mü­ra­ca­at ede­rek bun­dan fay­da­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çam­lı­yay­la’da üzüm su­yu sık­ma ma­ki­ne­si, To­ros­lar ve Si­lif­ke’de zey­tin boy­la­ma, Gül­nar’da ba­dem soy­ma ma­ki­ne­si­nin üre­ti­ci ko­ope­ra­tif­le­ri­ne tes­lim edil­di­ği­ni, şu an­da Ada­na­lı­oğ­lu ve Ka­zan­lı’da de top­lam­da bin 100 üre­ti­ci­ye se­ra­la­ra mu­sal­lat olan be­yaz si­nek ile mü­ca­de­le­de sa­rı ya­pış­kan da­ğı­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Se­çer, yi­ne 2021 prog­ra­mı­na al­dık­la­rı pro­je kap­sa­mın­da se­ra­cı böl­ge­ler olan Ada­na­lı­oğ­lu, Ka­zan­lı ve Ka­ra­ca­il­yas’ta­ki üre­ti­ci­le­re yıl­da 200 de­kar alan­da ol­mak üze­re üç yıl­da top­lam­da 600 de­kar ala­na yüz­de 50 hi­bey­le se­ra nay­lo­nu da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­di­ği Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi bün­ye­sin­de üre­tim ya­pan ka­dın­lar­dan al­dık­la­rı 800 bin adet çi­çek fi­de­si ve ağaç fi­da­nıy­la ken­ti süs­le­dik­le­ri­ni, üre­ti­ci­le­re de fi­de ve fi­dan da­ğı­tım­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Se­çer, Tar­sus’ta Ey­lül ayın­da so­nun­da 82 bin adet ner­gis da­ğı­tı­mı ya­pı­la­ca­ğı­nı, Ekim ayın­da da Tar­sus’un meş­hur Sa­rı­ulak Zey­tin fi­dan­la­rı­nın 10 bin ade­di­nin üre­ti­ci­le­re da­ğı­tı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Se­çer ay­rı­ca Si­lif­ke’nin Ba­lan­dız İl­çe­si’nde da­ğıt­tık­la­rı Ata To­hu­mu sa­rı buğ­day­la­rın ha­sa­dı­nın ya­pı­la­rak ko­ope­ra­tif ta­ra­fın­dan çe­şit­li ürün­le­re dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü, bu yıl içe­ri­sin­de üre­ti­ci­le­re 100 bin adet de la­van­ta fi­de­si da­ğıt­tık­la­rı­nı söy­le­di. “İn­cir Fi­da­nı Da­ğı­tım Pro­je­si­” kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len da­ğı­tım tö­re­nin­de, Ço­kak, Ka­del­li, Sağ­lık­lı, Kı­rıt, Ça­vuş­lu, Kur­ban­lı, İn­cir­li­ku­yu, Ali­bey­li, Ala­dağ­lı, Tak­baş, İb­ri­şim, Kı­zıl­çu­kur, Gö­cük, Ta­şo­ba­sı, Me­şe­lik, Ha­cı­ham­za­lı, Ya­nık­kış­la ve Es­ki­şe­hir ma­hal­le­le­rin­de­ki üre­ti­ci­le­re 12 bin 500 adet in­cir fi­da­nı da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.