OKUL ÖNLERİ

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, hur­da mal­ze­me­le­ri, ge­ri dö­nü­şüm atöl­ye­le­rin­de iş­le­ye­rek, kent es­te­ti­ği­ne kat­kı su­na­cak hiz­met­le­re çe­vi­ri­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Genç­lik Kam­pı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ge­ri dö­nü­şüm atöl­ye­si, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de hal­ka açık alan­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re üret­ti­ği Ko­ro­na bank, nor­mal otur­ma ban­kı, kreş ço­cuk­la­rı için san­dal­ye, ka­mel­ya gi­bi pek çok ürü­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Bü­yük­şe­hir’in us­ta el­le­ri, hur­da mal­ze­me­ler­den “Ki­tap Du­ra­ğı­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan, top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın yol­cu in­di­rip­bin­dir­dik­le­ri nok­ta­la­ra ko­nul­ma­sı için du­rak­lar üret­me­ye baş­la­dı. Açıl­mış ki­tap for­ma­tın­da, ka­lem­le­ri olan du­ra­ğın içe­ri­sin­de, sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak sil­gi ve ka­lem aça­ca­ğı şek­lin­de otur­ma alan­la­rı da bu­lu­nu­yor. İma­la­tı ta­mam­la­nan ilk Ki­tap Du­ra­ğı, Tar­sus’un en es­ki okul­la­rı ara­sın­da yer alan ve Mu­vaf­fak Uy­gur Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan Fa­tih Ana­do­lu Li­se­si’nin önü­ne yer­leş­ti­ril­di. Ki­tap Du­ra­ğı’nın iç kıs­mın­da ise Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­la­ra söy­le­di­ği, “Kü­çük ha­nım­lar, kü­çük bey­ler! Siz­ler he­pi­niz ge­le­ce­ğin bir gü­lü, yıl­dı­zı ve ik­bal ışı­ğı­sı­nız. Mem­le­ke­ti asıl ışı­ğa bo­ğa­cak olan siz­si­niz. Ken­di­ni­zin ne ka­dar önem­li, de­ğer­li ol­du­ğu­nu­zu dü­şü­ne­rek ona gö­re ça­lı­şı­nız. Siz­ler­den çok şey bek­li­yo­ru­z” söz­le­ri bu­lu­nu­yor. Çev­re­ci ve kent es­te­ti­ği­ni ön plan­da tu­tan bir­çok pro­je­yi va­tan­daş­la­ra su­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ge­ri dö­nü­şüm­de kul­la­nı­la­bi­le­cek hur­da mal­ze­me­le­re atöl­ye­le­rin­de ha­yat ver­me­yi sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin us­ta el­le­ri, ge­ri dö­nü­şüm­de kul­la­nı­la­bi­le­cek mal­ze­me­ler­den, okul ön­le­ri­ne ko­nul­ma­sı için “Ki­tap Du­ra­ğı­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan du­rak­lar üret­me­ye baş­la­dı. Ge­ri dö­nü­şüm mal­ze­me­le­ri, ken­te es­te­tik ve­ren ürün­le­re dö­nü­şü­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Genç­lik Kam­pı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ge­ri dö­nü­şüm atöl­ye­si, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de hal­ka açık alan­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re üret­ti­ği Ko­ro­na bank, otur­ma ban­kı, kreş ço­cuk­la­rı için san­dal­ye, ka­mel­ya gi­bi pek çok ürü­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Atöl­ye­de emek har­ca­yan us­ta­lar, ta­ma­mı ge­ri dö­nü­şüm mal­ze­me­si kul­la­nı­la­rak Ki­tap Du­rak­la­rı üret­me­ye baş­la­dı. Sil­gi ve ka­lem aça­ca­ğı şek­lin­de otur­ma nok­ta­la­rı Açıl­mış ki­tap for­ma­tın­da, ka­lem fi­gü­rü­nün des­tek­le­di­ği du­rak­la­rın iç bö­lü­mün­de, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de ön pla­na çı­kan sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak sil­gi ve ka­lem aça­ca­ğı şek­lin­de otur­ma nok­ta­la­rı bu­lu­nu­yor. Üre­ti­mi ta­mam­la­nan ilk Ki­tap Du­ra­ğı, Tar­sus’un en es­ki okul­la­rı ara­sın­da yer alan Mu­vaf­fak Uy­gur Cad­de­si üze­rin­de­ki Fa­tih Ana­do­lu Li­se­si’nin ön bö­lü­mün­de bu­lu­nan top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın yol­cu in­di­rip­bin­dir­dik­le­ri nok­ta­ya mon­te edil­di. Ata­türk’ün sö­zü­ne de yer ve­ril­di Ki­tap du­ra­ğı­nın iç kıs­mın­da ise Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­la­ra söy­le­di­ği, “Kü­çük ha­nım­lar, kü­çük bey­ler! Siz­ler he­pi­niz ge­le­ce­ğin bir gü­lü, yıl­dı­zı ve ik­bal ışı­ğı­sı­nız. Mem­le­ke­ti asıl ışı­ğa bo­ğa­cak olan siz­si­niz. Ken­di­ni­zin ne ka­dar önem­li, de­ğer­li ol­du­ğu­nu­zu dü­şü­ne­rek ona gö­re ça­lı­şı­nız. Siz­ler­den çok şey bek­li­yo­ru­z” söz­le­ri bu­lu­nu­yor. Her­han­gi bir mas­raf ya­pıl­ma­dı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Genç­lik Kam­pı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ge­ri dö­nü­şüm atöl­ye­sin­de üre­ti­len Ki­tap Du­ra­ğı için her­han­gi bir mas­raf ya­pıl­ma­dı. Ge­ri dö­nü­şüm­de kul­la­nı­la­bi­le­cek mal­ze­me­le­rin te­min edil­me­si­nin ar­dın­dan atöl­ye­de­ki us­ta­la­rın ha­yat ver­di­ği du­rak­la­rın üre­ti­mi­ne de­vam edi­le­cek.