PARK VE CADDE

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü park ve bah­çe­ler bi­ri­mi ekip­le­ri, yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te cad­de, bul­var ve park­lar­da, ba­kım ve bu­da­ma ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri so­rum­lu­luk ala­nın­da bu­lu­nan cad­de or­ta re­füj­le­ri ve dö­ner kav­şak­lar­da mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi ya­par­ken, Tar­sus’un sim­ge­le­rin­den olan Kül­tür Park ve Ata­türk Genç­lik Par­kı’nda da yi­ne ren­ga­renk çi­çek di­ki­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Dev­let Par­kı me­si­re ala­nın­da da bu­da­ma ve te­miz­lik ça­lış­ma­sı ye­ri­ne ge­ti­ril­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü park ve bah­çe­ler bi­ri­mi ekip­le­ri, ha­va­la­rın ısın­dı­ğı şu gün­ler­de, cad­de, bul­var ve park­lar­da, ba­kım ve bu­da­ma ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Ken­tin on­lar­ca nok­ta­sın­da ve park­lar çi­çek di­ki­mi ya­pan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, ye­şil alan­lar­da has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra kar­şı zi­ra­i ilaç sa­lı­nım ça­lış­ma­sı­nı da ye­ri­ne ge­tir­di. Ren­ga­renk çi­çek­ler di­kil­di Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si park ve bah­çe­ler bi­ri­mi ekip­le­ri, Tar­sus’ta Ada­na Bul­va­rı, İs­met Pa­şa Cad­de­si, Mu­vaf­fak Uy­gur Cad­de­si ve Ata­türk Cad­de­si ile ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da or­ta re­füj ve dö­ner­li kav­şak iç­le­rin­de mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi yap­tı. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da ka­di­fe çi­çe­ği, ateş çi­çe­ği, ga­zan­ya ve Bod­rum pa­pat­ya di­ki­mi ger­çek­leş­ti­ren Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, şe­kil­li bu­da­ma fa­ali­yet­le­ri­ni de ye­ri­ne ge­tir­di.Tar­sus’un sim­ge nok­ta­la­rı olan Nus­ret Ma­yın Ge­mi­si ci­va­rı ile Kle­opat­ra ka­pı­sı çev­re­sin­de de de­tay­lı ba­kım ça­lış­ma­sı yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, bu alan­lar­da da şe­kil­li di­kim ve bu­da­ma, top­rak ha­va­lan­dır­ma ve çev­re te­miz­lik fa­ali­yet­le­ri yü­rüt­tü. Park ve me­si­re alan­la­rın­da ba­kım Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da zi­ya­ret­çi­le­re ka­pa­tı­lan Tar­sus’un göz­de me­kan­la­rın­dan Kül­tür Park ile Ata­türk Genç­lik Par­kı’nda da ye­ni çi­çek di­ki­mi ve bit­ki ba­kı­mı ya­pıl­dı. Nor­mal­leş­me sü­re­ciy­le bir­lik­te ka­pı­la­rı­nı aça­cak olan park­lar­da de­tay­lı te­miz­lik fa­ali­yet­le­ri­ni de ye­ri­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de özel­lik­le Tar­sus Kül­tür Par­kı’nda açan ren­ga­renk çi­çek­ler­le kart­pos­tal­lık ka­re­ler or­ta­ya çık­tı. Dev­let Par­kı Me­si­re Ala­nı’nda gü­ven­lik ve bit­ki ba­kı­mı için ağaç bu­da­ma­sı ya­pan ekip­ler, bel­li ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de açı­la­na­cak me­si­re ala­nın­da te­miz­lik ça­lış­ma­sı da yü­rüt­tü. Ye­şil alan­lar­da has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra kar­şı zi­ra­ ilaç sa­lı­nım ça­lış­ma­sı uy­gu­la­yan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, D400 ka­ra­yo­lu or­ta re­füj­de ya­ban­cı ot biç­me, ye­şil alan­lar­da su­la­ma ve Şe­hit Su­nay Atil­la Üst­ge­çi­di or­ta re­füj taş­la­rı­nı bo­ya­ma iş­lem­le­ri­ni de ye­ri­ne ge­tir­di.