TEPEBAGLİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ye­ni nor­mal­leş­me dü­ze­ni sı­ra­sın­da Sağ­lık ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın açık­la­dı­ğı uya­rı­la­rı dik­ka­te ala­rak sos­yal ya­şan­tı­mı­za de­vam et­me­miz ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, mas­ke, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uyul­ma­sı­nı is­te­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin bit­me­di­ği ve her bi­re­yin so­rum­lu­luk an­la­yı­şıy­la ha­re­ket et­me­si­nin öne­mi­ne vur­gu yap­tı. İl­çe hal­kı ve yay­la sa­kin­le­ri­ne ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ma ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Te­pe­bağ­lı “1 Ha­zi­ran iti­ba­ri ile ye­ni bir kon­trol­lü sos­yal ha­ya­ta baş­la­dık. Ar­tık nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne gi­ri­yo­ruz. Nor­mal­leş­me­nin atıl­dı­ğı ilk gün­ler­de ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ma­ya özen gös­ter­me­li­yiz. Bu ara­da il­çe es­naf­la­rı­mı­zın da iş yer­le­rin­de be­lir­le­nen ku­ral­la­ra ria­yet et­me­ye özen gös­ter­me­li. Re­ha­ve­te ka­pıl­ma­ya­lım, ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ya­lım. Mas­ke tak­ma­ya, sos­yal me­sa­fe­ye ve el te­miz­li­ği­ne dik­kat ede­li­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.