VAHSİ DEPOLAMA BİTİYOR

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, hem mev­cut çev­re so­run­la­rı­nı hem de olu­şa­bi­le­cek çev­re so­run­la­rı­nı en aza in­di­re­bil­mek adı­na sür­dü­rü­le­bi­lir bir çev­re po­li­ti­ka­sı ile önem­li bir ça­lış­ma­ya da­ha im­za at­tı. Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in ba­zı il­çe­le­rin­de bu­lu­nan vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için önem­li bir ça­lış­ma baş­la­ta­rak çev­re­ye olan du­yar­lı­lı­ğı­nı bir kez da­ha is­pat­la­dı. Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le 13 il­çe­nin ta­ma­mı­na hiz­met ve­re­cek şe­kil­de il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne ya­kın alan­la­ra 9 adet ka­tı atık ak­tar­ma is­tas­yo­nu ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. İl­çe­le­rin atık­la­rı ar­tık do­ğa­da vah­şi de­po­lan­mı­yor ve bu is­tas­yon­la­ra ta­şı­nı­yor. Bu is­tas­yon­la­ra ge­ti­ri­len ka­tı atık­lar, Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan top­la­na­rak ber­ta­raf te­si­si­ne gö­tü­rü­lü­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu ça­lış­ma­sı ile sa­yı­lı bü­yük­şe­hir­ler­den bi­ri ha­li­ne gel­di. Yük­sek ma­li­ye­te rağ­men bu hiz­me­ti üst­le­nen Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, top­la­nan atık­la­rı elek­trik ener­ji­si­ne dö­nüş­tü­rür­ken, çöp­le­rin top­rak yo­luy­la ta­rım alan­la­rı­na, yer al­tı su­la­rı yo­luy­la de­ni­ze ve olu­şan za­rar­lı gaz­lar­la ha­va­ya ka­rış­ma­sı­na en­gel olu­yor. Eko­sis­tem dön­gü­sü için ha­ya­ti önem ta­şı­yan bu hiz­met­le ha­va­ya sa­lı­nan me­tan ga­zı­nın önü­ne ge­çi­le­rek, tüm dün­ya­nın mü­ca­de­le et­ti­ği kü­re­sel ısın­ma­ya po­zi­tif kat­kı sağ­la­nı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, çev­re ko­nu­sun­da­ki du­yar­lı­lı­ğı­nı önem­li bir pro­jey­le en üst se­vi­ye­ye ta­şı­dı. Baş­kan Se­çer’in al­dı­ğı ka­rar­la Mer­sin’in 13 il­çe­sin­de­ki vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı bi­rer bi­rer or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor. Bu­nun ye­ri­ne il­çe­ler­den top­la­nan atık­lar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­cı­lı­ğıy­la ka­tı atık ber­ta­raf te­sis­le­ri­ne ta­şı­na­cak. Yük­sek ma­li­yet ve in­san kay­na­ğı­na rağ­men ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je, de­niz­le­re, top­ra­ğa, ha­va­ya, do­ğa­ya ve eko­sis­te­me atık­lar ne­de­niy­le ve­ri­len za­ra­rı or­ta­dan kal­dı­ra­cak. Ha­zi­ran­dan bu ya­na vah­şi de­po­la­ma ya­pıl­mı­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le 13 il­çe­nin ta­ma­mı­na hiz­met ve­re­cek şe­kil­de il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne ya­kın alan­la­ra ko­nuş­lan­dı­rı­lan 9 adet ka­tı atık ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı ile ka­tı atık­lar vah­şi de­po­lan­mı­yor. İl­çe­ler­de bi­ri­ken çöp­ler, be­le­di­ye­le­rin ta­şı­ya­bi­le­ce­ği en ya­kın alan­la­ra ku­ru­lan ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı sa­ye­sin­de do­ğa­ya bı­ra­kıl­mı­yor ve bu ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı­na ta­şı­nı­yor. Bu nok­ta­dan son­ra Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si dev­re­ye gi­re­rek, tüm ma­li­ye­ti ve iş gü­cü­nü üst­le­ni­yor ve ka­tı atık­la­rı en uzak il­çe­ler­den ala­rak ber­ta­raf te­si­si­ne gö­tü­rü­yor. Baş­kan Se­çer’den çev­re için önem­li adım Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, hem mev­cut çev­re so­run­la­rı­nı hem de olu­şa­bi­le­cek çev­re so­run­la­rı­nı en aza in­di­re­bil­mek adı­na sür­dü­rü­le­bi­lir bir çev­re po­li­ti­ka­sı ile önem­li ça­lış­ma­la­ra im­za atı­yor. Baş­kan Se­çer’in çev­re adı­na yap­tı­ğı dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki son ça­lış­ma da vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın ıs­la­hı­na yö­ne­lik ol­du. Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in ba­zı il­çe­le­rin­de bu­lu­nan vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­ta­rak çev­re­ye olan du­yar­lı­lı­ğı­nı bir kez da­ha is­pat­la­dı. Ha­zi­ran ayın­da baş­la­yan uy­gu­la­ma ile Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si sa­yı­lı bü­yük­şe­hir­ler­den bi­ri ha­li­ne gel­di. Ka­tı atık ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı 13 il­çe­nin ta­ma­mı­na hiz­met ve­re­cek şe­kil­de ku­rul­du Bü­yük­şe­hir, özel­lik­le Mer­sin mer­ke­zi­ne uzak ka­lan il­çe­ler­de da­ha faz­la his­se­di­len ka­tı atık­la­rın ber­ta­ra­fı prob­le­mi­ne sür­dü­rü­le­bi­lir bir çö­züm üret­mek ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı ka­tı atık ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı pro­je­si ile ilk etap­ta Ye­ni­şe­hir, To­ros­lar,  Tar­sus, Ak­de­niz, Me­zit­li, Er­dem­li ve Si­lif­ke il­çe­le­ri­nin ka­tı atık­la­rı­nı top­lu­yor. İkin­ci etap­ta Çam­lı­yay­la ve Gül­nar il­çe­le­rin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len hiz­met, Baş­kan Se­çer’in önem­li adım­la­rı ile Ana­mur, Ay­dın­cık, Boz­ya­zı ve Mut il­çe­le­ri­ne de ge­niş­le­ti­le­rek 13 il­çe­nin ta­ma­mı­na hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. İl­çe­le­rin 1500 ton atı­ğı her gün ta­şı­nı­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, tüm ma­li­ye­ti ve iş yü­kü­nü üst­le­ne­rek, her gün il­çe be­le­di­ye­le­ri ta­ra­fın­dan top­la­nan ve 1500 to­na yak­la­şan ev­sel ni­te­lik­li ka­tı atı­ğı ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı ara­cı­lı­ğı ile Mer­sin mer­kez, Tar­sus ve Si­lif­ke’de bu­lu­nan Ka­tı Atık Dü­zen­li De­po­la­ma Te­sis­le­ri’ne ta­şı­yor. Atık­lar ön­ce ay­rış­tı­rı­lı­yor, son­ra ber­ta­raf edi­li­yor Dü­zen­li de­po­la­ma sa­ha­la­rı­na ta­şı­nan ka­tı atık­lar, ön­ce ay­rış­tır­ma­ya ta­bi tu­tu­lu­yor ve ge­ri dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir atık­lar ge­ri dö­nü­şü­me gön­de­ri­li­yor. Ar­ta ka­lan or­ga­nik atık­lar dü­zen­li de­po­la­na­rak or­ta­ya çı­kan me­tan ga­zın­dan elek­trik ener­ji­si üre­ti­li­yor. Üre­ti­len elek­trik ener­ji­si ile hem kent eko­no­mi­si­ne hem de ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­nı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin 60 bin ko­nu­tun ay­dın­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak elek­trik ener­ji­si üret­ti­ği ber­ta­raf te­sis­le­ri bun­dan son­ra da­ha faz­la elek­trik üre­te­cek. Yü­zey su­la­rı ve ye­ral­tı su­la­rı ar­tık kir­len­me­ye­cek Özel­lik­le te­miz su hav­za­la­rın­da bi­rik­ti­ri­len ka­tı atık­lar­dan or­ta­ya çı­kan sı­zın­tı su­la­rı ye­rin al­tı­na ine­rek hem top­ra­ğı hem de su­yu kir­le­ti­yor. Za­man za­man iç­me su­yu­na ka­rı­şan bu sı­zın­tı su­la­rı in­san sağ­lı­ğı­na za­rar ve­ri­yor. Sı­zın­tı su­la­rı­nın ka­rış­tı­ğı ye­ral­tı su­la­rı ise ta­rım alan­la­rı­nın su­la­ma­sın­da kul­la­nı­lın­ca ürün­ler za­rar gö­rü­yor. Ön­ce top­ra­ğı kir­le­ten ve içe­ri­sin­de ba­rı­nan can­lı­la­ra za­rar ve­ren sı­zın­tı su­la­rı ka­rış­tı­ğı su­la­rı kir­le­te­rek da­ha son­ra ta­rım alan­la­rı­na ve iç­me su­yu­na za­rar ve­ri­yor.Ye­ral­tın­dan de­niz­le­re ulaş­ma­yı ba­şa­ran sı­zın­tı su­la­rı, hem Ak­de­niz’e hem de içe­ri­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı bin­ler­ce tür de­niz can­lı­sı­na za­rar ve­ri­yor. Ade­ta do­ğa ve in­san ka­ti­li olan bu sı­zın­tı su­la­rı, vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın var­lı­ğı ile yüz­ler­ce yıl­dır do­ğa­ya cid­di za­rar­lar ve­ri­yor. Baş­kan Se­çer’in at­tı­ğı adım­la vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın su ve top­rak re­zerv­le­ri­ne ver­di­ği za­rar­lar bun­dan son­ra or­ta­dan kal­dı­rıl­mış ola­cak. İk­lim de­ği­şik­li­ği­ne se­bep olan me­tan ga­zı­nın önü­ne ge­çi­le­cek Me­tan ga­zı pat­la­yı­cı­lık özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra ik­lim de­ği­şik­li­ği­ne olum­suz et­ki­le­ri ba­kım­dan kar­bon­di­ok­si­te gö­re 21 kat da­ha za­rar­lı bir se­ra ga­zı ni­te­li­ği ta­şı­yor. Vah­şi yön­tem­ler­le de­po­la­nan atık­lar de­po­lan­dı­ğı yer­de bek­le­me sü­re­si içe­ri­sin­de son de­re­ce teh­li­ke­li olan me­tan ga­zı üre­ti­yor. Ken­di­li­ğin­den pat­la­ma özel­li­ği olan bu gaz­lar uy­gun yön­tem­ler­le tah­li­ye edil­me­di­ği tak­dir­de pat­lı­yor ve sön­dü­rü­le­me­yen yan­gın­la­ra yol aça­rak, çev­re­ye cid­di za­rar­lar ve­ri­yor. Tüm bu et­ken­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­rak me­tan ga­zı­nın pat­la­ma­sı­na ve çev­re­ye za­rar ver­me­si­ne en­gel olu­yor. Ka­tı atık ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı ile ha­va­ya sa­lı­nan emis­yon azal­tı­lı­yor Kur­du­ğu ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı va­sı­ta­sı ile Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin yü­kü­nü üst­le­ne­rek ta­şı­ma işi ya­pan araç sa­yı­sı­nı azal­tı­yor ve tra­fik yü­kü­nü en aza in­di­ri­yor. Aza­lan araç sa­yı­sı ile mo­tor­lu ta­şıt­lar­dan kay­nak­la­nan emis­yon­lar aza­lı­yor. Bü­yük­şe­hir, sa­de­ce kü­re­sel ısın­ma­yı te­tik­le­mek­le kal­ma­yan, ay­nı za­man­da ozon ta­ba­ka­sı­nı de­for­me eden ve bir­çok can­lı or­ga­niz­ma­yı olum­suz et­ki­le­yen za­rar­lı emis­yon­la­rı azal­tı­yor. Böy­le­ce bu emis­yon­la­rın ha­va, çev­re ve eko­sis­tem üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni azalt­mış olu­yor. Aza­lan araç sa­yı­sı ile gü­rül­tü kir­li­li­ği­nin önü­ne de ge­çi­lir­ken, ay­nı za­man­da ge­rek­siz iş yü­kü, iş gü­cü ve za­man kay­bı da en­gel­len­miş olu­yor. Gö­rün­tü kir­li­li­ği­nin önü­ne ge­çi­li­yor Ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je ile eko­no­mi­ye ve eko­lo­jik dön­gü­ye çok yön­lü kat­kı sağ­la­yan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, vah­şi de­po­la­ma­ya son ve­re­rek, gö­rün­tü kir­li­li­ği­nin de önü­ne geç­miş olu­yor. De­ni­zi, do­ğa­sı ve ta­ri­hi ile önem­li bir tu­rizm po­tan­si­ye­li­ne sa­hip olan Mer­sin’de, il­çe­ler­de ta­ri­hi gü­zel­lik­le­rin ya­kı­nı­na bı­ra­kı­lan atık­lar bu pro­je ile or­ta­dan kal­kı­yor ve gö­rün­tü kir­li­li­ği­nin önü­ne ge­çi­li­yor. İkin­ci adım yüz­ler­ce yıl­dır çöp dö­kü­len do­ğal alan­la­rın re­ha­bi­li­te edil­me­si Ak­tar­ma is­tas­yon­la­rı ile bun­dan son­ra do­ğa­ya çöp bı­ra­kıl­ma­sı­nın önü­ne ge­çen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bun­dan son­ra­ki adım­da çev­re­ye za­rar­la­rı mak­si­mum dü­zey­de olan vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nı re­ha­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak. Ta­şın­ma­sı müm­kün ol­ma­yan ve yıl­lar­dır bi­ri­ken çöp­ler, Bü­yük­şe­hir’in plan­lı re­ha­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı ile ta­ri­he ka­rı­şa­cak. Mik­rop ve ha­şe­re­nin önü­ne ge­çi­le­cek Mik­rop­lar ve has­ta­lık ta­şı­yı­cı can­lı­lar (kuş­lar, si­nek­ler, ke­mir­gen­ler vb.) için çok mü­sa­it bir üre­me or­ta­mı olan vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ile bu hay­van­lar­dan kay­nak­lı bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın çev­re­ye ya­yıl­ma­sı­nın da önü­ne geç­miş ola­cak. Bü­yük­şe­hir, ilk adım­da bu alan­la­ra ye­ni­den çöp bı­ra­kıl­ma­sı­nın önü­ne geç­miş ol­du. İkin­ci adım­da çöp sa­ha­la­rı ta­ma­men re­ha­bi­li­te edi­lin­ce tüm bu teh­li­ke­le­rin önü­ne ge­çi­le­cek. “13 il­çe­mi­zin çö­pü dü­zen­li de­po­la­ma alan­la­rı­mı­za ta­şı­nı­yo­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­ka­nı Dr. Bü­lent Ha­lis­de­mir, yak­la­şık 2 mil­yon nü­fu­sa sa­hip Mer­sin’de ka­tı atık yü­kü­nün çok cid­di oran­lar­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan Mer­sin’de bu­lu­nan vah­şi de­po­la­ma alan­la­rı ola­rak be­lir­ti­len 43 dü­zen­siz ka­tı atık de­po­la­ma ala­nı­nın halk ve çev­re sağ­lı­ğı için kal­dı­rıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ha­lis­de­mir, “13 il­çe­miz­de çöp ak­tar­ma is­tas­yo­nu kur­duk, 13 il­çe­mi­zin çö­pü dü­zen­li de­po­la­ma alan­la­rı­mı­za ta­şı­nı­yor. Vah­şi çöp de­po­la­ma alan­la­rı ye­ral­tı su­la­rı­mı­zı kir­le­ti­yor­du, yan­gın­la­ra ne­den olu­yor­du. Yü­zey su­la­rı­mı­zı kir­le­ti­yor­du, ko­ku, ha­şe­re olu­şu­yor­du ve se­ra et­ki­si de­di­ği­miz ik­lim de­ği­şik­li­ği­ne ne­den olan kar­bon­di­ok­sit­ten 21 kat da­ha teh­li­ke­li me­tan ga­zı­nın olu­şu­mu­na ne­den olu­yor­du. Biz bu me­ta­nın fay­da­ya dö­nüş­tü­rül­me­si yo­lun­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz, böy­le­ce atıl du­rum­da­ki bir atı­ğı fay­da­ya dö­nüş­tür­müş olu­yo­ru­z” de­di “Çö­pü eko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma ni­ha­i he­de­fi­miz üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ru­z” Bü­lent Ha­lis­de­mir, me­tan­dan elek­trik üre­te­rek 60 bin ko­nu­tun elek­tri­ği­nin kar­şı­lan­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Ye­ral­tı su­la­rı­nı, yü­zey su­la­rı­nı ko­ru­muş ol­duk. De­niz­le­ri­mi­zi or­man­la­rı­mı­zı ha­va­mı­zı ko­ru­muş ol­duk. Bu alan­lar­da kul­lan­mış ol­du­ğu­muz ha­şe­re ilaç­la­rı­mı­zı azalt­tık.  Biz ka­tı atık dü­zen­li de­po­la­ma alan­la­rı­mız­da Mer­sin’de üre­ti­len tüm atık­la­rı dü­zen­li ola­rak de­po­lu­yo­ruz. Bu­nun için Baş­ka­nı­mız ‘Hal­kı­mı­zın re­fa­hı, sağ­lı­ğı, sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bir or­tam­da ya­şa­ma­sı’ de­di, çok cid­di ma­li­ye­ti gö­ze al­dı. Mer­sin’de he­pi­miz ya­şa­mak is­ti­yo­ruz.  De­ni­ze gir­mek, or­man­dan fay­da­lan­mak is­ti­yo­ruz. Biz çö­pü fay­da­ya dö­nüş­tür­dük. Çö­pü eko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma ni­ha­i he­de­fi­miz üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da ya­tı­rım­la­rı­mız de­vam edi­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.