GENÇ İSADAMİ

(Bün­ya­min Yıl­dı­rım) AK Par­ti Tar­sus İl­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na se­çi­len de­ğer­li üye­le­rin­den genç iş ada­mı Ali To­run, ara­lık­sız ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­rek, “çık­tı­ğı­mız bu yol­da Rab­bim aya­ğı­mı­za taş değ­dir­me­si­n” de­di. AK Par­ti Tars­bus il­çe yö­ne­tim ku­ru­lu­na ge­ti­ri­len To­run, “Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve par­ti­mi­zin ge­nel baş­ka­nı sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın her ko­nuş­ma­sın­da di­le ge­tir­di­ği, ‘Genç­le­ri­mi­zin önü­nü aç­ma­lı­yız. Genç ve di­na­mik isim­le­rin si­ya­set­te yer al­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın be­lir­ti­ği en önem­li nok­ta. Ben­de bü­yük­le­rim­den al­dı­ğım ica­zet ve yap­tı­ğım is­ti­şa­re­ler so­nu­cu ça­lış­ma­la­rı­mı ara­lık­sız sür­dü­rü­re­ce­ğim. Si­ya­set­te genç­le­re yer ve­ril­me­si­ne inan­dı­ğım bu uğur­da elim­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­ma emi­ni­m” de­di. Genç­le­rin so­run­la­rı­nı, böl­ge­miz­de iş­siz­li­ği so­na er­me­si, iş­siz genç­le­ri­mi­zin gur­be­te gi­de­rek sev­dik­le­rin­den ay­rıl­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren çi­çe­ği bur­nun­da ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si  iş ada­mı To­run “tüm gü­cü­müz­le ça­lış­ma­lı­yız, si­ya­se­te ye­ni bir so­luk ge­tir­mek, genç­le­rin önü­nü aça­cak pro­je­ler üret­mek için de ha­zı­rım. Rab­bim utan­dır­ma­sı­n” di­ye­rek yö­hi yö­ne­ti­mi­ni Tar­sus ve Par­ti­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Dur­mak Yok, Yo­la De­va­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.