SIMSEKTEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, bi­zi biz ya­pan kül­tü­rü­müz­de bay­ram­laş­ma­nın çok ay­rı bir ye­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bay­ram­la­rın ku­cak­laş­ma ve ka­vuş­ma ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Mil­le­ti­mi­zin be­ra­ber­li­ğin­de ma­ne­vi de­ğer­le­ri­mi­zin et­ki­si bü­yük­tür. Mut­lu ve hü­zün­lü gün­ler­de bir­lik­te ve bir ara­da ol­mak önem­li­dir. Se­vinç­te ve ke­der­de pay­laş­ma­yı ve fe­da­kar­lı­ğı bi­len, ge­le­ce­ğe umut­la ve o umu­dun ver­di­ği he­ye­can­la ba­ka­bi­len hal­kı­mız için bir­lik­te­lik duy­gu­su­nun en üst dü­zey­de ya­şa­na­bil­di­ği ma­ne­vi gün­ler­den bi­ri­dir Kur­ban Bay­ra­mı. Bu ve­si­le ile baş­ta Mer­sin­li hem­şe­ri­le­rim ol­mak üze­re tüm İs­lam ale­mi­nin yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı­nı kut­lu­yor, bay­ra­mın her­ke­se sağ­lık ve hu­zur ge­tir­me­si­ni Ce­na­bı Al­lah’tan ni­yaz edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.