BELEDIYE IHTIYAÇ SAHIPLERINE

Tar­sus Be­le­di­ye­si, kü­çük süt üre­ti­ci­le­rin­den de­ğe­rin­de al­dı­ğı süt­le­ri, ka­şar  pey­nir ile te­re­ya­ğı­na dö­nüş­tü­re­rek, hal­kın sof­ra­sı­na üc­ret­siz ulaş­tı­rı­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si, hem kır­sal ke­sim­de bu­lu­na n kü­çük üre­ti­ci­le­ri des­tek­le­mek hem de tü­ke­ti­ci­ye sağ­lık­lı gı­da ulaş­tır­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Be­le­di­ye , kü­çük süt üre­ti­ci­le­ri­nin el­le­rin­de­ki sü­tü de­ğe­rin­de ala­rak, özel bir fab­ri­ka­da ka­şar pey­ni­ri ile te­re­ya­ğı­na dö­nüş­tü­rü­yor. İş­le­nen ürün­le­rin da­ğı­tı­mı­na baş­la­yan ekip­ler, her gün bir ma­hal­le­yi zi­ya­ret ede­rek, ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­re el uza­tı­yor. Bu­nu ya­nı sı­ra Pan­de­mi sü­re­si bo­yun­ca çift­çi­le­rin tar­la­sın­da ka­lan ürün­le­ri, ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­re üc­ret­siz bir şe­kil­de ulaş­tı­ran Tar­sus Be­le­di­ye­si, seb­ze ve mey­ve da­ğı­tı­mı­nı da sür­dü­rü­yor. Şim­di­ye ka­dar yak­la­şık 700 ton ürün da­ğı­tan be­le­di­ye, dün ge­ce Ka­vak­lı Ma­hal­le­si’nde çift­çi­den al­dı­ğı mah­sul­le­ri, va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)