BÜYÜKSEHİR HİZMETLERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekipleri, sorumluluk alanındaki birçok noktada eş zamanlı faaliyet yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Yenice Mahallesi içinde bulunan yollarda ve Kefeli-Yaramış grup yolunda detaylı çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’a bağlı kırsal bölge mahalleleri olan Böğrüeğri ve Boztepe arasında kalan ve kış aylarında oldukça yıpranan yolda da zemin düzenleme ve sıcak asfaltla yama çalışmasını yerine getiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 1.5 kilometrelik yolda sıcak asfaltla yama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önümüzdeki günlerde aynı bölgede kalan diğer yollarda da kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirecekler. Tar­sus’un Yu­nus Em­re Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­dan ge­çe­rek baş­la­yan ve yi­ne Tar­sus’a bağ­lı Ye­şil­te­pe, Özel Bah­şiş ve Ku­lak Ma­hal­le­le­ri ile çev­re­de bu­lu­nan di­ğer yer­le­şim yer­le­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın da sık­lık­la kul­lan­dık­la­rı Ka­ra­bu­cak yo­lun­da, geç­ti­ği­miz gün­ler­de baş­la­tı­lan ze­min sağ­lam­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı da de­vam edi­yor.  Ta­ba­nı yu­mu­şak top­rak ve­ya ça­mur­dan olu­şan böl­ge­de so­run­lu nok­ta­lar­da ze­min ko­tu dü­şü­rü­le­rek, ar­dın­dan açı­lan çu­kur­la­ra ka­ya dol­du­ru­lu­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, Çam­lı­yay­la’da da so­run ya­şa­nan nok­ta­la­ra mü­da­ha­le­si­ni sür­dü­rü­yor. Çam­lı­yay­la Er­ge­ne yo­lun­da sı­cak as­falt­la ya­ma ça­lış­ma­sı­nı ye­ri­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, Se­bil yo­lun­da ise he­ye­lan­dan za­rar gö­ren böl­ge­de is­ti­nat du­va­rı ör­me ve ay­nı yol üze­rin­de sı­cak as­falt­la ya­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Ekip­ler Çam­lı­yay­la Ce­re­lik mev­ki­in­de ise ser­me­su­la­ma­sı­kış­tır­ma ça­lış­ma­sı yap­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)