KURBAN SATİS YERLERİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si, il­çe hal­kı ve yay­la sa­kin­le­ri­nin ra­hat ve hu­zur­lu bir şe­kil­de Kur­ban Bay­ra­mı­nı ge­çir­me­si için ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, tüm dün­ya­yı teh­dit eden Co­vid19 sal­gı­nı ne­de­niy­le bir nok­ta­da kur­ban sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, bu nok­ta­nın da Zev­zek Te­pe­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, va­tan­daş­la­rın kur­ban­lık­la­rı­nı her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağ­lı Çam­lı­yay­la Mez­ba­ha­ne­si’nde sağ­lık­lı ko­şul­lar­da kes­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Cad­de ve so­kak ke­na­rın­da kur­ban ke­si­mi­nin ke­sin­lik­le ya­sak ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Te­pe­bağ­lı “An­cak is­te­yen va­tan­daş­lar ka­sap te­min et­me­le­ri ve­ya ken­di­le­ri kes­me­le­ri ha­lin­de kur­ban­lık­la­rı­nı ken­di evi­nin bah­çe­sin­de ke­se­bi­lir­le­r” de­di.