EMNİYET GÜÇLERİ

Tar­sus’ta po­lis, asa­yiş olay­la­rı ve tra­fik ka­za­la­rı­nı ön­le­mek ama­cıy­la yap­tı­ğı uy­gu­la­ma­da, 32 bin 385 ki­şi­yi sor­gu­la­dı. Son 1 haf­ta­da, Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Er­can El­bir'in de ka­tıl­dı­ğı uy­gu­la­ma­lar­da 101 ara­nan şüp­he­li ya­ka­lan­dı. Uy­gu­la­ma­lar sı­ra­sın­da, Asa­yiş, Tra­fik, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar, Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le, Te­rör­le Mü­ca­de­le Amir­lik­le­rin­de gö­rev­li ekip­ler 32 fark­lı nok­ta gö­rev al­dı. Uy­gu­la­ma­lar­da 32 bin 385 şah­sın sor­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı­ğı, 101 ara­nan şa­hıs ya­ka­la­nır­ken, 54 yok­la­ma ka­ça­ğı­na iş­lem ya­pıl­dı. 1 ça­lın­tı mo­to­sik­let, 1 ça­lın­tı bi­sik­le­tin ele ge­çi­ril­di­ği uy­gu­la­ma­lar­da, 2 adet ku­ru sı­kı­dan boz­ma ta­ban­ca, 1 adet ta­ban­ca, 10 adet fi­şek ele ge­çi­ril­di. 841,37 gram toz bon­za­i, 2,79 gram ko­ka­in, 353,94 gram es­rar, 8 adet hap, 16 kök ke­ne­vir, 40 lit­re ka­çak al­kol ele ge­çi­ril­di­ği uy­gu­la­ma­lar­da, top­lam 12 adet tes­cil­siz mo­to­sik­let tra­fik­ten men edil­di. 3 bin 302 araç kon­trol edil­di, 56 ara­ca 32 bin 385 TL ida­ri tra­fik ce­za tu­ta­na­ğı tu­tul­du­ğu uy­gu­la­ma­da, 1 araç tra­fik­ten men edil­di. (Kay­nak:İHA)