MEB ILÇE MÜDÜRÜ

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Er­dem­li­li­ler Plat­for­mu, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Çam­lı­yay­la İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Mus­ta­fa Bak­kal'a ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Er­dem­li­li­ler Plat­for­mu Baş­ka­nı Meh­met Ba­das ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Mus­ta­fa Bak­kal'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı uğur­lu ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti­ler ve ba­şa­rı­la­rı­nın da­im ol­ma­sı­nı te­men­ni et­ti­ler. He­di­ye tak­dim­le­rin­den son­ra kı­sa bir şe­hir tu­ru ile ta­mam­la­nan zi­ya­ret ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni pay­la­şan Çam­lı­yay­la İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Bak­kal, he­di­ye tak­di­mi son­ra­sın­da yap­tı­ğı kı­sa açık­la­ma­sın­da “Be­nim de üye­si ol­du­ğum tek si­vil top­lum ha­re­ke­ti Er­dem­li­li­ler Plat­for­mu­nu tem­si­len, uzun yo­la kat­la­nıp zi­ya­re­ti­me ge­len Baş­kan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve üye­le­ri­ne; dai­mi des­tek­le­ri­niz için de tüm plat­form üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­ri­m” de­di.