SEN'DEN ZIYARET

(HA­BER MER­KE­Zİ)TAR­SUS Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, geç­ti­ği­miz gün­ler­de  AK Par­ti Tar­sus il­çe Baş­kan­lı­ğı­na ata­nan Ha­san Po­dak’ı zi­ya­ret et­ti. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si  Hi­da­yet Şa­hin, SS 12 no­lu ko­ope­ra­tif 2.Baş­ka­nı İs­ma­il Ağır­baş ve Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Ba­rış Ka­ra­man’la bir­lik­te AK Par­ti il­çe teş­ki­la­tı­na gi­de­rek, Ge­nel Mer­kez ta­ra­fın­dan ye­ni il­çe Baş­ka­nı ola­rak ata­nan Ha­san Po­dak’ı zi­ya­ret edip, ba­şa­rı di­le­ğin­de bu­lu­nan Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, “Ye­ni il­çe Baş­ka­nı ar­ka­da­şı­mız Ha­san Po­dak, AK Par­ti’ye yıl­lar­dan be­ri fe­da­kâr­ca hiz­met eden bir ar­ka­da­şı­mız. İl­çe Baş­kan­lı­ğı­na atan­ma­sı ne­de­niy­le ken­di­si­ni kut­la­dık. Tar­sus’ a gü­zel hiz­met­le­rin ge­ti­ril­me­sin­de cid­di kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­ru­z” de­di.Ha­san Po­dak ve oluş­tu­ra­ca­ğı ye­ni yö­ne­ti­me ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Şen, Tar­sus or­tak pay­da­sın­da her­ke­sin hiz­met için yo­ğun ça­ba için­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. AK Par­ti il­çe Baş­ka­nı Ha­san Po­dak ise Baş­kan Şen ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­tin zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek te­şek­kür et­ti ve el bir­li­ği için­de Tar­sus’a hiz­met ede­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.