HİZMETLER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ge­niş so­rum­lu­luk ala­nın­da her nok­ta­ya hiz­met gö­tür­me­ye de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, kent mer­kez­le­ri­nin ya­nı sı­ra fa­ali­yet alan­la­rın­da olan ova ve kır­sal ma­hal­le yol­la­rın­da yol ba­kım ve tes­vi­ye ça­lış­ma­sı yü­rü­tür­ken, bir ta­raf­tan da sı­cak as­falt­la ya­ma ça­lış­ma­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Tar­sus kent mer­ke­zin­de cad­de as­falt­la­ma ve kav­şak dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı da ye­ri­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ba­kım ve ona­rım ekip­le­ri, yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te göç mev­si­min­de olan ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan Yö­rük­ler’in me­ra­la­rı­na da­ha gü­ven­li ve ko­lay ula­şım sağ­la­ya­bil­me­le­ri için Çam­lı­yay­la’da 3 bin 100 met­re ra­kım­da kar te­miz­le­me ve yol tes­vi­ye ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.  Çam­lı­yay­la’nın zir­ve nok­ta­la­rın­da, bir lo­der ve bir ka­zı­cı­yük­le­yi­ci ol­mak üze­re iki iş ma­ki­na­sı­nın kul­la­nıl­dı­ğı ve 2 haf­ta sü­ren kar te­miz­le­me ça­lış­ma­sın­da gö­rev alan ekip­ler zir­ve­de ko­nak­la­dı­lar. Çam­lı­yay­la Ça­tak mev­ki­in­den Sa­yın­ba­şı böl­ge­si­ne ka­dar olan ve Oluk­ko­ya­na­ğı’na ka­dar uza­nan böl­ge­de on­lar­ca ki­lo­met­re­lik yol kar’dan te­miz­le­nip, tes­vi­ye edil­di. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, so­rum­lu­luk böl­ge­le­ri için­de yer alan en bü­yük yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Ye­ni­ce ve Çam­lı­yay­la’da da yol ona­rım ça­lış­ma­la­rı­na dur­mak­sı­zın de­vam edi­yor. Ye­ni­ce’nin en iş­lek nok­ta­la­rı olan Ata­türk bul­va­rı ile Çi­çek­li cad­de­le­rin­de sı­cak as­falt­la ya­ma ça­lış­ma­sı ya­pan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, Çam­lı­yay­la’da ise Bel­çı­nar ve Ko­ru­cak ma­hal­le­le­ri­nin ya­nı sı­ra Tar­sus’a bağ­lı Tak­baş ve Kuş­çu­lar ma­hal­le­le­rin­de yol ba­kım ve tes­vi­ye ça­lış­ma­sı uy­gu­la­dı­lar. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, Ar­dıç­lı, İn­köy, Oluk­ko­ya­ğı grup yo­lun­da he­ye­lan­dan do­la­yı çök­me olu­şan böl­ge­ler­de de dol­gu ve dü­zelt­me fa­ali­ye­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ko­or­di­na­tö­rü Ali Bol­taç, Tar­sus’ta so­rum­lu­luk alan­la­rın­da 492 km’si kır­sal, 318 km’si imar ol­mak üze­re top­lam 810 km’lik yol ağı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Bu­nun ya­nı sı­ra Çam­lı­yay­la’da da 37 km. kır­sal ve yak­la­şık 18 km. imar yol ağı­na ba­kım ya­pı­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı yüz­ler­ce ki­lo­met­re­den olu­şan yol ağı­na Be­le­di­ye im­kan­la­rı­nı en iyi şe­kil­de kul­la­na­rak hiz­met gö­tü­rü­yo­ruz. Baş­ka­nı­mız sa­yın Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de özel­lik­le bağ­lı ma­hal­le­le­ri­miz­de ya­şa­nan yol so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için plan­lı şe­kil­de ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Bu nok­ta­da özel­lik­le muh­tar­la­rı­mız­la sü­rek­li ola­rak is­ti­şa­re ha­lin­de­yi­z” de­di. Bağ­lı ma­hal­le­le­rin grup yol­la­rı ve kent mer­ke­zin­de aci­li­yet ge­rek­ti­ren cad­de­le­rin as­falt­lan­ma­sı kap­sa­mın­da prog­ram da­hi­lin­de ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Ali Bol­taç, “Ta­bi ki aşı­rı ya­ğış­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği prob­lem­ler­le de kar­şı­la­şı­lı­yor. Özel­lik­le kır­sal ma­hal­le yol­la­rı­mız­da top­rak kay­ma­sı, ka­ya düş­me­si gi­bi do­ğal olay­lar ya­şa­na­bi­li­yor. Bu nok­ta­da da ive­di­lik­le plan­la­ma ya­pı­la­rak iş­ma­ki­na­la­rı ma­ri­fe­tiy­le olay­la­ra mü­da­ha­le edi­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.Ali Bol­taç, gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na 336 km’lik yol ağın­da 12 bin 144 ton sı­cak as­falt­la ya­ma ça­lış­ma­sı, 136 bin 809 ton sta­bi­li­ze mal­ze­mey­le na­kil ça­lış­ma­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)