LAVANTA

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin “La­van­ta Fi­de­si Da­ğı­tım Pro­je­si­” kap­sa­mın­da da­ğıt­tı­ğı la­van­ta fi­de­le­ri boy gös­te­rip, boş ara­zi­le­ri mor renk­ler­le süs­le­me­ye baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı da Tar­sus İl­çe­si Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­si’nde­ki bir la­van­ta tar­la­sı­na zi­ya­ret dü­zen­le­di. Zi­ya­re­te, Mer­sin’de ka­dın­la­rın ön­cü­lü­ğün­de fa­ali­yet yü­rü­ten si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan tem­sil­ci­ler ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer, pro­je­nin bu yıl­ki eta­bı­nı baş­lat­mış­tı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bu yıl 50 üre­ti­ci­ye 100 bin la­van­ta fi­de­si da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­di. “La­van­ta Fi­de­si Da­ğı­tı­mı Pro­je­si­” kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len fi­de da­ğı­tı­mı­nın ilk eta­bı Baş­kan Va­hap Se­çer’in ka­tı­lı­mıy­la Si­lif­ke’de, ikin­ci eta­bı ise Gül­nar’da ya­pıl­mış­tı. Baş­kan Se­çer, Mer­sin’de son za­man­lar­da bu tip aro­ma­tik bit­ki­le­rin rağ­bet gör­me­ye baş­la­dı­ğı­nı, çün­kü ik­li­min bu­na mü­sa­it ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “U­mut edi­yo­rum, bu­nu tüm Mer­sin böl­ge­si­ne yay­gın­laş­tı­rı­rız. Bir­çok üre­ti­ci­miz bun­dan fay­da­la­nır ve ai­le ge­lir­le­ri­ne kat­kı ya­pa­rı­z” de­miş­ti. Pi­rö­mer­li’de la­van­ta fi­de­le­ri boy ver­di Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal ve Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de baş­la­tı­lan pro­je kap­sa­mın­da ön­ce­ki yıl­lar­da da­ğı­tı­lan la­van­ta fi­de­le­rin­den 3 bin ade­di­nin di­ki­mi­ni Tar­sus İl­çe­si Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­si’nde­ki üre­ti­ci­ler­den Ab­dul­lah Ateş ger­çek­leş­tir­di. Boş ara­zi­yi can­lan­dı­rıp mor renk­ler­le ku­şa­tan Ateş’in la­van­ta tar­la­sı, süs­lü ka­pı­sı, anı fo­toğ­ra­fı kö­şe­si ve sa­lın­ca­ğıy­la zi­ya­ret­çi­le­re gü­zel ha­tı­ra­lar su­nu­yor. Ateş ai­le­si bir yan­dan da zi­ya­ret­çi­le­re la­van­ta ça­yı, la­van­ta de­met­le­ri ve sık­ma sa­ta­rak ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı sağ­lı­yor. STK tem­sil­ci­le­ri la­van­ta tar­la­sı­nı zi­ya­ret et­ti Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, kent­te ka­dın­la­rın ön­cü­lü­ğün­de ku­ru­lan ve­ya fa­ali­yet yü­rü­ten si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­dın tem­sil­ci­le­ri ile Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­si’nde­ki la­van­ta tar­la­sı­na bir zi­ya­ret dü­zen­le­di. La­van­ta tar­la­sı­nın bü­yü­sü­ne ka­pı­lan zi­ya­ret­çi­ler la­van­ta ça­yı­nın ta­dı­na ba­kıp, de­met de­met la­van­ta­lar­dan sa­tın al­dı. Zi­ya­ret­çi­ler, ay­rı­ca la­van­ta tar­la­sı­nın gör­sel şö­le­ni­ni fo­toğ­raf­lar­la ölüm­süz­leş­tir­di. La­van­ta bit­ki­si­nin kır­sal ma­hal­le­ler­de­ki tu­riz­me, ka­dın­la­rın is­tih­da­mı­na ve ka­dın ko­ope­ra­tif­le­ri­ne kat­kı­sı­nı gün­de­me alan zi­ya­ret­çi­ler, ile­ri­ye dö­nük pro­je fi­kir­le­ri­ni bir­bir­le­riy­le pay­laş­tı.