ASKİDA FATURA

(HA­BER MER­KE­Zİ) MES­Kİ’nin baş­lat­tı­ğı ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in de bir maa­şıy­la ka­tıl­dı­ğı “As­kı­da Fa­tu­ra­” kam­pan­ya­sın­da 24 Ma­yıs24 Ha­zi­ran ara­sın­da ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan 15 bin 180 fa­tu­ra as­kı­dan alı­na­rak, top­lam 587 bin 81 TL tu­ta­rın­da fa­tu­ra öde­me­si ger­çek­leş­ti. MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Ala­ed­din Al­kaç, da­ya­nış­ma­nın bü­yü­ye­rek art­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Kam­pan­ya­mız­la bir­lik­te ken­ti­miz­de önem­li bir yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ör­ne­ği ser­gi­li­yo­ruz. Mer­sin’in ge­ne­li­ne ya­yı­lan ve ma­hal­le­ler ara­sı da oluş­tu­ru­lan da­ya­nış­ma ağı sa­ye­sin­de va­tan­daş­la­rı­mız, ‘İ­yi­lik Bu­la­şı­cı­dır’ slo­ga­nı ile as­kı­dan al­dık­la­rı fa­tu­ra­lar­la kam­pan­ya­mı­za des­tek ve­ri­yo­r” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün 24 Ma­yıs’ta “Fa­tu­ra­sı­nı öde­ye­me­yen­ler­le ‘ben öde­rim’ di­yen­ler bu­lu­şu­yo­r” slo­ga­nıy­la baş­lat­tı­ğı “As­kı­da Fa­tu­ra­” kam­pan­ya­sı ilk ayı­nı ta­mam­la­dı. Kam­pan­ya­da 1 ay­da 15 bin 180 fa­tu­ra as­kı­dan alı­nır­ken, top­lam 587 bin 81 TL de­ğe­rin­de fa­tu­ra öden­di. İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin fa­tu­ra­la­rı as­kı­dan alı­na­rak, yar­dım­se­ver­ler ta­ra­fın­dan öde­ni­yor Kam­pan­ya­ya ka­tıl­mak is­te­yen yar­dım­se­ver va­tan­daş­lar, “as­ki­da­fa­tu­ra.mer­sin.bel.tr” ve “e­mes­ki.mes­ki.gov.tr/as­ki­da­fa­tu­ra­” ad­re­si üze­rin­den dar ge­lir­li ai­le­le­re ait öden­me­miş su fa­tu­ra­la­rı­nın ve fa­tu­ra mik­tar­la­rı­nın gö­rül­dü­ğü lis­te­den is­te­dik­le­ri fa­tu­ra ya da fa­tu­ra­la­rı se­çe­rek, bu fa­tu­ra­la­rı kre­di kar­tı ya da ban­ka kar­tı ile öde­ye­bi­li­yor. Ha­yır­se­ver­le­rin ilk gün­den be­ri yo­ğun ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı kam­pan­ya­da, fa­tu­ra­sı­nı öde­mek­te güç­lük çe­ken ai­le­ler su fa­tu­ra­la­rı­nın as­kı­dan alın­ma­sıy­la ra­hat bir ne­fes alı­yor. Al­kaç: “İ­yi­li­ği ve yar­dım­laş­ma­yı kat­la­ya­rak bü­yü­tü­yo­ru­z” MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Ala­ed­din Al­kaç, ge­lir du­ru­mu ol­ma­yan yurt­taş­la­rın fa­tu­ra­sı­nın ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan öden­me­sin­den do­la­yı duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek,  “Kam­pan­ya­mız­la bir­lik­te ken­ti­miz­de önem­li bir yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ör­ne­ği ser­gi­li­yo­ruz. Dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız­la ha­yır­se­ver­le­ri bu­luş­tur­du­ğu­muz uy­gu­la­ma­mız sa­ye­sin­de, fa­tu­ra­la­rı as­kı­dan alı­nan bin­ler­ce yurt­ta­şın yü­zü­nü gül­dür­me­ye de­vam edi­yo­ruz. ‘As­kı­da Fa­tu­ra’ ile kül­tü­rü­mü­zün önem­li bir par­ça­sı olan ve biz­le­ri de­ğer­li kı­lan iyi­li­ği ve yar­dım­laş­ma­yı kat­la­ya­rak bü­yü­tü­yo­ruz. Mer­sin’in ge­ne­li­ne ya­yı­lan ve ma­hal­le­ler ara­sı da oluş­tu­ru­lan da­ya­nış­ma ağı sa­ye­sin­de va­tan­daş­la­rı­mız, ‘İ­yi­lik Bu­la­şı­cı­dır’ slo­ga­nı ile as­kı­dan al­dık­la­rı fa­tu­ra­lar­la kam­pan­ya­mı­za des­tek ve­ri­yor. MES­Kİ ai­le­si ola­rak, ül­ke­mi­zin pan­de­mi et­ki­si al­tın­da ol­du­ğu bu zor dö­nem­de, iyi­lik­se­ver va­tan­daş­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­rin        ev eko­no­mi­le­ri­ne des­tek ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ru­z” de­di.