COVİD

(HA­BER MER­KE­Zİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Tar­sus Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li’nde (TAŞ­Tİ) Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız de­vam edi­yor. Ge­ri­de ka­lan Mart, Ni­san ve Ma­yıs ay­la­rın­da ol­duk­ça sa­kin gün­ler ge­çi­ren ve 1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le nor­mal­leş­me adım­la­rı­nın atıl­ma­sıy­la ye­ni­den ha­re­ket­li­lik ya­şa­nan TAŞ­Tİ’de, Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri her bir nok­ta­yı de­zen­fek­te eder­ken, te­si­se gi­riş ya­pan tüm va­tan­daş­la­rın tek tek ateş­le­ri de öl­çü­lü­yor. Nor­mal­leş­me adım­la­rı­nın atıl­ma­sıy­la bir­lik­te ha­re­ket­li­lik ya­şan­ma­ya baş­la­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Tar­sus Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li’nde (TAŞ­Tİ), Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız ola­rak de­vam edi­yor. CO­VID19 sal­gı­nı­nın ül­ke­miz­de de gö­rül­me­ye baş­lan­dı­ğı Mart ayın­dan iti­ba­ren alı­nan kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı ne­de­niy­le Ni­san ve Ma­yıs ay­la­rın­da ol­duk­ça sa­kin gün­ler ge­çi­ren TAŞ­Tİ’de, 1 Ha­zi­ran’da atıl­ma­ya baş­la­nan nor­mal­leş­me adım­la­rı­nın ar­dın­dan ya­vaş ya­vaş yo­ğun­luk oluş­ma­ya baş­la­dı.Her­gün bir­çok va­tan­da­şın gi­riş­çı­kış yap­tı­ğı TAŞ­Tİ için­de, Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri sık­lık­la de­zen­fek­te ça­lış­ma­sı yü­rü­tür­ken, ku­ral­la­ra uyul­ma­sı için­de ikaz­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar.Te­sis için­de ve dı­şın­da bu­lu­nan tüm otur­ma grup­la­rı­na sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­gun şe­kil­de şe­rit­ler çe­ki­lir­ken, bi­let sa­tış iş­yer­le­ri ve fa­ali­yet gös­te­ren di­ğer iş­yer­le­ri de dü­zen­li şe­kil­de de­zen­fek­te edi­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pan­de­mi dö­ne­mi için özel ha­zır­la­nan ve üze­rin­de va­tan­daş­la­rın uy­ma­sı ve yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin ya­zı­lı ol­du­ğu afiş­ler de TAŞ­Tİ için­de bir­çok nok­ta­ya asıl­dı. Yi­ne gö­rev­li per­so­nel­de me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uyul­ma­sı, mas­ke ta­kıl­ma­sı ve dik­kat edil­me­si ge­re­ken di­ğer hu­sus­lar­da da va­tan­daş­la­rı söz­lü ola­rak uya­rı­yor­lar. Te­si­se gi­riş ya­pan tüm va­tan­daş­la­rın tek tek ateş­le­ri de öl­çü­lü­yor.