MECLİS ÜYESİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) 2019 Mart ayın­da ya­pı­lan ye­rel se­çim­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nden Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si ola­rak Mec­li­se gi­ren Nük­het Koç Çe­lik, par­ti­si ta­ra­fın­dan MHP Grup Söz­cü­sü ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. Nük­het Koç Çe­lik, Grup Söz­cü­sü se­çil­dik­ten son­ra ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ön­ce­lik­li ola­rak mu­ha­le­fe­ti tem­sil et­ti­ği bi­lin­ciy­le gö­rev ya­pa­cak ol­du­ğu­nun far­kın­da ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de tüm ku­rum ya da ki­şi­ler­le iliş­ki­le­ri­nin ay­nı me­sa­fe­de ve öl­çü­de ola­ca­ğı­nı söy­le­di.Ta­vır­la­rı­nın be­lir­le­yi­ci oda­ğı­nın Tar­sus’a hiz­met et­mek ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si­ni is­te­yen MHP Grup Söz­cü­sü Nük­het Koç Çe­lik “Yak­la­şık 6.5 yıl­dır Tar­sus Be­le­di­ye­sin­de MHP Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si ola­rak gö­rev ya­pı­yo­rum. Bu sü­re zar­fın­da her za­man va­tan­da­şın so­run­la­rı­na odak­la­nan, çö­züm için ça­lı­şan bir be­le­di­ye an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ol­dum. Geç­ti­ği­miz haf­ta için­de ya­pı­lan top­lan­tı­da Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si’nde­ki MHP’li ar­ka­daş­la­rı­mız Grup Söz­cü­sü ola­rak bu gö­re­ve be­ni ge­tir­di­ler. Omuz­la­rı­ma yük­le­nen bu ağır yü­kün bi­lin­ciy­le ben­de bun­da son­ra­ki sü­reç­te hiz­met odak­lı be­le­di­ye an­la­yı­şıy­la da­ha çok ça­lı­şa­ca­ğı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.