TSO MECLİS

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın, Ha­zi­ran ayı Mec­lis top­lan­tı­sı 3 ay ara­dan son­ra ilk kez sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak fi­zi­ki ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di.TSO Mec­lis Baş­ka­nı Eyüp­han Eyü­boğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri, kent ve böl­ge eko­no­mi­si­ne da­ir ge­liş­me­ler, Oda fa­ali­yet­le­ri ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da mec­lis üye­le­ri bil­gi­len­di­ril­di. Top­lan­tı­da Tar­sus TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Ha­zi­ran ayın­da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri fa­ali­yet­ler hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde ge­li­nen son du­ru­mu an­lat­tı. OSB’de­ki ge­liş­me­le­rin se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu ve ya­kın za­man­da te­mel atı­la­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ve­ren Ko­çak, ‘’Gel­di­ği­miz nok­ta çok iyi. Ar­sa sa­tış­la­rı­mız son sü­rat de­vam edi­yor. Yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık ve di­ğer ya­pı­la­cak iş­lem­ler için de il­gi­li ku­rum­lar­la gö­rüş­me­le­ri­miz de­vam edi­yor. Pro­je­de so­na doğ­ru gel­dik’’di­ye ko­nuş­tu. Mec­lis top­lan­tı­sı gün­dem ve gün­cel pay­la­şım­la­rın ar­dın­dan so­na er­di.