TARSUS TSO

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO), üye­le­ri­ne da­ha hız­lı ve kon­for­lu hiz­met sun­ma­ya yö­ne­lik yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı­na bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Tar­sus TSO, Mer­ke­zi Si­cil Ka­yıt Sis­te­mi (MER­SİS) üze­rin­den alı­nan ti­ca­ret si­ci­li bel­ge­le­ri­ni elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­yan Tür­ki­ye’de­ki ilk 38 oda ara­sın­da yer al­dı. Tar­sus TSO üye­si fir­ma­lar, MER­SİS üze­rin­den alı­nan "Ti­ca­ret Si­cil Tas­dik­na­me­si", "Mer­kez Nak­li Bel­ge­si", "Şu­be Açı­lış Bel­ge­si" ve "İf­las ve Kon­kor­da­to Bel­ge­le­ri­ni" hiz­met bi­na­sı­na gel­me­den elek­tro­nik or­tam­da ala­bi­le­cek. Uy­gu­la­ma ha­ya­ta geç­ti. Hiz­met­le­ri­ni ge­liş­tir­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı sü­rek­li di­na­mik tut­tuk­la­rı­nı ve bu kap­sam­da ‘na­sıl da­ha iyi, ka­li­te­li ve kon­for­lu hiz­met su­na­bi­li­riz’ di­ye ça­ba gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­ten TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, sal­gın ne­de­niy­le Oda hiz­met­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı için alı­nan ted­bir­le­re bir ye­ni da­ha ek­le­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Uy­gu­la­ma­nın ha­yır­lı ve uğur­lu ol­ma­sı­nı di­le­yen Ko­çak “A­ma­cı­mız üye­le­ri­mi­ze ke­sin­ti­siz hiz­met sun­mak ve hız­lı, kon­for­lu hiz­met al­ma­la­rı­nı sağ­la­mak. Bu kap­sam­da, üye­le­ri­miz Ti­ca­ret Si­ci­li Mü­dür­lü­ğün­den alı­na­cak olan bel­ge­le­ri de ar­tık elek­tro­nik or­tam­dan ta­lep edi­le­bi­le­cek. Tür­ki­ye’de bu sis­te­me ge­çiş ya­pan 38 oda içe­ri­sin­de yer al­mak da ay­rı­ca mut­lu­luk ve­ri­ci. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği'nin (TOBB) des­tek­le­riy­le ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz uy­gu­la­ma­nın tüm üye­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)