KONTEYNER DESTEGI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Çam­lı­yay­la il­çe­si­ne gön­de­ri­len çöp kon­tey­ner­le­ri­nin şeh­re gel­di­ği bil­di­ril­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çam­lı­yay­la­Be­le­di­ye­si ola­rak yap­tık­la­rı gi­ri­şim üze­ri­ne Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­le­ri­ne çöp kon­tey­ne­ri des­te­ğin­de bu­lu­nul­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­zın, Çam­lı­yay­la’nın da­ha te­miz bir il­çe ha­li­ne gel­me­si nok­ta­sın­da­ki kat­kı­sı ve des­te­ği­ni çok önem­si­yo­ruz. Bu an­lam­da baş­ta Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı­mız Sa­yın Mu­rat Ku­rum ol­mak üze­re, TBMM Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı­mız sa­yın Lüt­fi El­van, AK Par­ti ve MHP Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze Çam­lı­yay­la’ya gös­ter­dik­le­ri il­gi ve ala­ka için il­çe­miz adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di. Çöp kon­tey­ner­le­ri­nin ih­ti­yaç du­yu­lan nok­ta­la­ra yer­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı,ye­ni tip Co­vid19 sal­gı­nı­nın ar­dın­dan il­çe nü­fu­su­nun art­tı­ğı­nı ve te­miz­lik hiz­met­le­ri­nin da­ha önem­li ha­le gel­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.