MAHMUT SAHIN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, tüm dün­ya­yı teh­dit eden ve ül­ke­miz­de de gö­rü­len Co­vid19 sal­gı­nı dö­ne­min­de il­çe­miz­de­ki es­naf ve sa­nat­kâr­la­ra yak­la­şık 25 mil­yon TL kre­di da­ğıt­tık­la­rı­nı söy­le­di. Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, pan­de­mi dö­ne­min­de çok zor gün­ler ge­çi­ren es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın borç­la­rı­nın hü­kü­met ta­ra­fın­dan 3 ay er­te­len­me­si son­ra­sı es­na­fın ra­hat bir ne­fes al­dı­ğı be­lir­te­rek “Bu sü­reç­te hü­kü­me­ti­mi­zin fark­lı fark­lı kre­di­ler gün­de­me ge­tir­me­si bi­raz ol­sun es­na­fı­mı­zı ra­hat­lat­tı. Ko­ope­ra­tif ola­rak biz­le­ri de unut­ma­yan hü­kü­me­ti­miz uy­gun kre­di im­kân­la­rı sağ­la­dı. Şu an­da bi­zim li­mi­ti­miz 200 bin li­ra ama bu­nun ya­nın­da es­naf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın ce­bin­de pa­ra kal­ma­dı­ğı için har­ca­ma ya­pa­bil­me­si için 25 bin li­ra­lık ek bir kre­di im­kâ­nı ta­nı­dı­lar. Tar­sus’ta bi­zim üye­miz ol­sun ve­ya ol­ma­sın 25 bin li­ra kre­di­yi al­ma­yan es­na­fı­mız ne­re­dey­se kal­ma­dı. Ne­ti­ce iti­ba­riy­le es­na­fın ya­şa­ma­sı için atı­lan bu adım on­la­rın ra­hat bir ne­fes al­ma­sı­nı sağ­la­dı­” Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­ta ol­mak üze­re Ba­kan­lık­la­rın ta­ma­mı­nın bu sü­reç­te es­naf ve sa­nat­kar­lar da­hil her ke­si­me ‘ba­ba­lık’ yap­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Şa­hin “Pan­de­mi ön­ce­sin­de biz­ler es­na­fı­mı­za 56 mil­yon li­ra ci­va­rın­da kre­di ve­re­bi­li­yor­duk. Bu sal­gın ile bir­lik­te öde­nen bu ra­kam 1213 mil­yon li­ra­yı bul­du. Ni­san ve Ma­yıs ayın­da öde­nen tu­tar yak­la­şık 25 mil­yon li­ra ci­va­rın­da. Al­lah’a şü­kür­ler ol­sun ki bu­gün pa­ra sı­kın­tı­mız yok. Bi­ze ge­lip kre­di ta­le­bin­de bu­lu­nan her es­na­fı­mı­za kre­di­si­ni en kı­za za­man­da ulaş­tır­mak için ça­ba gös­te­ri­yo­ruz. Ben siz­le­rin ara­cı­lı­ğıy­la Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­ta ol­mak üze­re Sa­yın Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı­mı­za, Sa­yın TES­KOMB Ge­nel Baş­ka­nı­mı­za, Sa­yın Böl­ge Bir­lik Baş­ka­nı­mı­za ve Halk Ban­ka­sı yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Şa­hin, pan­de­mi dö­ne­min­de Tar­sus Es­naf ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi ça­lı­şan­la­rı­nın da izin kul­lan­mak­sı­zın es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın so­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­lı ça­lış­ma ne­de­niy­le on­la­ra da te­şek­kür et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.