hızlı bülten

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İBRAHİM GÜL, TEMELİ ATILAN GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İBRAHİM GÜL, TEMELİ ATILAN  GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı İb&...

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı İb­ra­him Gül, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Tar­sus’un Gir­ne ma­hal­le­sin­de te­me­li atı­lan Göç­men Sağ­lık Mer­ke­zi in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
İl­çe Baş­ka­nı Gül’e in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da AK Par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler, İl­çe Sağ­lık Mü­dü­rü Fü­sun Ka­le­li, Gir­ne Ma­hal­le­si Muh­ta­rı ve Yu­nus Em­re Ma­hal­le Muh­ta­rı ve Bar­ba­ros Ma­hal­le Muh­ta­rı ve ma­hal­le sa­kin­le­ri ka­tıl­dı.
Gül’e in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­ler­ken in­şa­atın 6 ay gi­bi bir sü­re ta­mam­la­na­ca­ğı­nı, 840 met­re­ka­re­lik bir alan­da 500 met­re­ka­re­lik ka­pa­lı ola­ca­ğı­nın bil­gi­si­ni ver­di.
Gül, in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Göç­men Sağ­lık Mer­ke­zi­miz in­şal­lah Tar­sus’a ka­zan­dı­rıl­dı­ğı tak­dir­de, bu mahl­le­ler­de ika­met eden top­lam 25 bin göç­me­ne hiz­met ve­re­cek. Bu sağ­lık mer­ke­zin­de gö­rev ya­pa­cak olan dok­tor sa­yı­mız top­lam­da 5 olup, ih­ti­yaç ha­lin­de bu sa­yı ar­tı­rı­la­bi­le­cek. Göç­men Sağ­lık Mer­ke­zi hiz­me­te gir­di­ği za­man Dev­let Has­ta­ne­le­ri­miz­de­ki hiz­met ra­hat­la­ya­cak. Ar­tık göç­men­le­rin di­lin­den an­la­yan, hem de has­ta­lı­ğı­na çö­züm ol­mak için in­şal­lah hiz­me­te gi­re­cek. Bu sağ­lık Mer­ke­zi­nin ya­pı­mı için Ko­re’li­ler 3 mil­yon TL des­tek bu­lu­na­rak, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da kat­kı­la­rıy­la Tar­sus’ta uy­gu­la­ma­ya baş­la­dık. İn­şal­lah bu sağ­lık mer­ke­zi­miz hiz­me­te gir­di­ği za­man hem Tar­sus için hem böl­ge­miz için hem de bu böl­ge­de ya­şa­yan göç­men­le­ri­miz için sağ­lık­lı bir or­tam­da te­da­vi­le­ri­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir sağ­lık mer­ke­zi­ne sa­hip olu­yor. Ben bu te­si­sin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. 
Bu pro­jey­le il­gi­li ola­rak in­şa­at ala­nı­nın bu­ra­da gös­te­ri­lip ve­ril­me­sin­den do­la­yı, ruh­sat ve izin ça­lış­ma­la­rın­da des­tek ve­ren Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can’a te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca böl­ge ba­ka­nı­mız sa­yın Lüt­fi El­van’a ve mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Al­lah he­pi­ni­zin yar ve yar­dım­cı­sı ol­sun di­yor, Tar­sus’umu­za bu te­sis ha­yır­lı uğur­lu ol­sun di­yo­ru­m” de­di.