hızlı bülten

ÖMER KURNAZ: “2000 YILI SONRASINDA EMEKLİ OLANLAR ‘İNTİBAK’ BEKLİYOR”

ÖMER KURNAZ: “2000  YILI SONRASINDA  EMEKLİ OLANLAR  ‘İNTİBAK’ BEKLİYOR”

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ&sh...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, 2000 ön­ce­si emek­li olan­la­rın çı­ka­rı­lan İn­ti­bak ya­sa­sı ile du­rum­la­rı­nın dü­zel­til­di­ği­ni be­lir­te­rek, 2000 yı­lı son­ra­sın­da emek­li olan­la­rın­da İn­ti­bak bek­le­di­ği­ni söy­le­di.
Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, bu­gün ma­aş­la­rı aç­lık sı­nı­rı­nın al­tın­da olan mil­yon­lar­ca emek­li­nin yıl­lar­dır ta­lep­le­ri­nin dik­ka­te alın­ma­sı­nı bek­le­di­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek “A­çık söy­le­mek ge­re­kir­se, emek­li­le­ri­miz ade­ta unu­tul­du­lar ve enf­las­yo­nun al­tın­da ezil­di­ler. TÜ­ED ola­rak biz yı­lan hi­ka­ye­si­ne dön­müş olan ve yıl­lar­dır bek­le­nen in­ti­bak dü­zen­le­me­si­nin çık­ma­sı, yüz­de­li zam­la­rın kal­dı­rı­la­rak tüm emek­li­le­re ay­nı oran­da zam ya­pıl­ma­sı, 2000 ön­ce­si emek­li olan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın du­rum­la­rı bi­raz dü­zel­til­di ama 2000 son­ra­sı emek­li olan­la­rın­da ay­nı iyi­leş­tir­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.