hızlı bülten

BAŞKAN CAN: “BİZLER, BU ÜLKEYİ ‘SEVEN’ HERKESİ KUCAKLIYORUZ”

BAŞKAN CAN: “BİZLER, BU ÜLKEYİ  ‘SEVEN’ HERKESİ KUCAKLIYORUZ”

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, bu ül­ke­yi s...

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, bu ül­ke­yi se­ven her­ke­si ku­cak­la­dık­la­rı­nı, 2014 yı­lın­dan bu ya­na 33 pro­je­yi hiz­me­te aça­rak, her­ke­se eşit hiz­met ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Her ke­sim­de yo­ğun il­gi gö­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, açı­lış­la­rı tek tek ya­par­ken, di­ğer ta­raf­tan da her haf­ta ye­ni bir pro­je­nin te­me­li­ni atı­yor.
Her ma­hal­le­nin ih­ti­yaç­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni, ma­hal­le­ler­de baş­la­nan pro­je­le­ri en kı­sa za­man­da bi­ti­rip va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne sun­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Can “Bu gü­ne ka­dar 33 hiz­me­ti­mi­zin açı­lı­şı­nı yap­tık. Kırk­lar­sır­tı Ma­hal­le­miz­de­ki 15 bin ki­şi­lik gös­te­ri mer­ke­zi in­şa­atı­mız de­vam edi­yor. Ber­dan bi­rin­ci etap pro­je­miz son hı­zıy­la de­vam edi­yor. 45 ma­hal­le­miz var. 13 ma­hal­le­miz­de kent­sel dö­nü­şüm işa­ret­le­dik. Es­ki ma­li­ye bi­na­mı­zı oda­lar bir­li­ği bi­na­sı ola­rak iha­le­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Tar­sus’umuz­da­ki 18 oda­mı­zı bu­ra­ya ta­şı­ya­ca­ğız. Ba­zı Ma­hal­le­le­ri­miz­de ha­lı sa­ha in­şa­at­la­rı­mız de­vam eder­ken,  ba­zı ma­hal­le­ler­de de semt pa­za­rı iha­le­le­ri­ni yap­tık. Ken­di elek­tri­ği­mi­zi üret­me­ye baş­la­dık. 1 yıl­da 3.5 mil­yon­luk elek­trik üre­te­ce­ğiz. Elek­tri­ğe pa­ra ver­me­yip, elek­trik­ten pa­ra ka­za­na­ca­ğız. Şu an­da­ki gös­te­ri mer­ke­zi­nin ol­du­ğu ye­re, otel, ko­nut, iş­ye­ri, ofis ol­mak üze­re 150 mil­yon­luk iha­le­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Ya­kın­da in­şa­atı­na baş­la­ya­ca­ğı­z” de­di. Tar­sus’un 4 yıl­dız kon­sep­tin­de bir ote­le ka­vu­şa­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Can “Ka­pa­nan bel­de be­le­di­ye­le­ri­miz­de, be­le­di­ye bi­na­la­rı­nın res­to­ras­yon iş­le­ri bit­ti. 129 kö­yü­mü­zün 60’a ya­kın kö­yü­müz­de par­ke ça­lış­ma­sı bit­ti. Par­ke ça­lış­ma­sı bi­ten­le­re park ça­lış­ma­sı baş­la­ya­cak. Bu yı­lın so­nu­na ka­dar par­ke­siz ve park­sız kö­yü­müz kal­ma­ya­cak. To­ki’den da­ha ucu­za da­ha kon­for­lu ev ya­pa­ca­ğı­mı söy­le­miş­tim. Mi­ma­ri pro­je­si bit­ti. Şu an­da ke­şif aşa­ma­sı­na geç­tik. İn­şal­lah 12 aya ka­dar net­le­şe­cek. Tar­sus’ta evi ol­ma­yan ev­len­me­yen kim­se kal­ma­ya­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 335 Bin in­sa­na hiz­met et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, “Al­lah’a şü­kür­ler ol­sun ki ba­na do­ğup bü­yü­dü­ğüm, bu top­rak­la­ra hiz­met et­me şan­sı ver­di. Ben ve ta­kım ar­ka­daş­la­rım Tar­sus’a hiz­met yo­lun­da ge­ce uyu­ma­dan gün­düz yo­rul­ma­dan ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Ay­rım yap­ma­dan, ayır­ma­dan, hak­tan şaş­ma­ya­rak, di­ni, di­li, ır­kı mil­le­ti mem­le­ke­ti par­ti­si ne olur­sa ol­sun her­ke­se hiz­met ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Can, Gün bir­lik gü­nü, gün va­ta­na mil­le­te bay­ra­ğa sa­hip çık­ma gü­nü ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Can, “12 Ni­san’da Tar­sus Bar­ba­ros Ma­hal­le­miz­de ca­mi ve ha­lı sa­ha te­mel at­ma tö­re­nin­de­ki bir ka­re­yi ala­rak ba­zı ya­yın or­gan­la­rı gay­ri cid­di, ger­çek­ler­le bağ­daş­ma­yan, hak­kı­mız­da al­gı ya­rat­ma­ya ça­lı­şan bir ha­ber ya­yın­la­mış­tır. Olay açı­lış sı­ra­sın­da park­ta bi­zi kar­şı­la­yan in­san­la­rın biz­le­re zem­zem su­yu ik­ram et­me­le­rin­den iba­ret­tir. Ha­ber­de san­ki bi­ze zem­zem ik­ram eden va­tan­da­şın bi­zim et­kin­li­ği­mi­zin bir par­ça­sı gi­bi al­gı ya­ra­tıl­mış­tır. Şeh­ri­miz­de 70 bi­ne ya­kın Su­ri­ye­li va­tan­da­şı­mız ya­şa­mak­ta­dır. Biz­ler hiç­bir ay­rım yap­ma­dan tüm her­ke­se hiz­met et­mek­te­yiz. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız gü­zel ge­ri dö­nü­şüm­ler­de doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zun bir ka­nı­tı­dır. Kim­se­nin bi­ze Türk kül­tü­rü­nü öğ­ret­me­ye gü­cü yet­mez, had­di de de­ğil­dir. Bu ha­be­rin ne amaç­la ya­pıl­dı­ğı­nı biz­ler bi­li­yo­ruz. Ora­da­ki va­tan­daş­la­rın ken­di­le­ri­ne gö­re ha­zır­la­dık­la­rı sev­gi gös­te­ri­si­ni ne­re­le­re çe­kip, ne al­gı­lat­mak is­te­dik­le­ri­nin de far­kın­da­yız. Biz ça­lış­ma­mı­za ba­ka­rız. Bun­dan son­ra da böy­le ya­pa­ca­ğız. Bi­ri­le­ri ko­nu­şa dur­sun. Biz 350 bin in­sa­nı­mı­zın be­le­di­ye baş­ka­nı­yız. Bu bi­linç­le yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ği­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Kay­nak: Tar­sus Be­le­di­ye­si)