hızlı bülten

ÇAMLIYAYLA’DA ECZANELERDE ECZACI BULMAK İMKANSIZ GİBİ..

ÇAMLIYAYLA’DA  ECZANELERDE  ECZACI BULMAK İMKANSIZ GİBİ..

(Bün­ya­min Yıl­dı­rım) Çam­lı­yay­la il­çe&sh...

(Bün­ya­min Yıl­dı­rım) Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren ba­zı ec­za­ne­le­rin nö­bet­çi ol­sun  ve­ya ol­ma­sın ec­za­cı­nın ec­za­ne­de dur­ma­dı­ğı yö­nün­de şi­ka­yet­ler var. 
Çam­lı­yay­la gi­bi yay­la se­zon­la­rın­da nü­fu­su ne­re­de­se 100 bi­ni bu­lan bir yer­de ec­za­ne­le­rin açık fa­kat ec­za­cı­la­rın gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da ol­ma­ma­sı has­ta va­tan­daş­la­rın mağ­dur ol­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta­dır şi­ka­yet­le­ri ar­tar ol­du.
Ec­za­ne­ler ve Ec­za­cı­lar hak­kın­da­ki yö­net­me­li­ğin  7. mad­de­si­ne gö­re, (1) Ec­za­cı­nın so­rum­lu­luk­la­rı aşa­ğı­da be­lir­til­miş­tir.
a) Has­ta­nın ilaç­la­rı­nı, ilaç­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da kul­la­nı­lan araç­la­rı ve tıb­bi ci­haz ve mal­ze­me­le­ri gü­ven­li ve et­kin bir şe­kil­de kul­la­na­bil­me­si­ne yar­dım­cı olur, bun­lar hak­kın­da ye­ter­li bil­gi ve kav­ra­yı­şa sa­hip ol­ma­sı­nı sağ­lar.
b) Tıb­bi ürün­le­rin gü­ven­li şe­kil­de kul­la­nım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı için ad­vers et­ki­le­rin sis­te­ma­tik bir şe­kil­de iz­len­me­si, bu hu­sus­ta bil­gi top­lan­ma­sı, ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı, de­ğer­len­di­ril­me­si, ar­şiv­len­me­si, ta­raf­lar ara­sın­da ir­ti­bat ku­rul­ma­sı ve be­şe­ri tıb­bi ürün­le­rin yol aça­bi­le­ce­ği za­ra­rın en alt dü­ze­ye in­di­ril­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı hu­sus­la­rın­da far­ma­ko­vi­ji­lans ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­sin­de mev­zu­atın yük­le­di­ği gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­rir.
c) İlaç su­nu­mu­nun ha­ta­sız, re­çe­te edil­me ama­cı­na uy­gun, has­ta­nın ge­rek­si­nim­le­ri ile uyum­lu ve gü­ven­li ol­ma­sı­nı sağ­lar.
ç) Re­çe­te­ye tâ­bi ol­ma­yan ilaç­la­rın ve sağ­lı­ğa iliş­kin tüm ürün­le­rin has­ta­nın ge­rek­si­nim­le­ri­ne uy­gun, gü­ven­li ve akıl­cı bir şe­kil­de te­da­ri­ki­ni sağ­lar ve bu ko­nu­da da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­rir.
d) İlaç­la­rın kul­la­nı­mı, sak­lan­ma­sı ve im­ha­sı ile il­gi­li po­tan­si­yel za­rar­lı­lık risk­le­ri­ne kar­şı has­ta, top­lum ve çev­re bi­lin­ci oluş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­lar ve so­run­la­rın çö­zü­mün­de ak­tif gö­rev alır.
e) İl­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de ge­çer­li mes­le­ki ve etik dav­ra­nış­la­rı ser­gi­ler. Has­ta­nın ve­ya fay­da­la­nı­cı­nın özel ya­şam ve mah­re­mi­ye­ti­ni ko­rur. Akıl­cı ilaç kul­la­nı­mı­nı sağ­la­ya­rak bi­re­yin sağ­lık­lı ol­ma hâ­li­ni ve ya­şam ka­li­te­si­ni art­tır­ma­ya ça­lı­şır.
f) Ola­ğa­nüs­tü hâl ve­ya kriz dö­nem­le­rin­de her tür­lü ilaç te­da­rik sü­reç­le­rin­de et­kin rol alır ve ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na yar­dım­cı olur.
g) Sa­hip ve me­sul mü­dü­rü ol­du­ğu ec­za­ne­de­ki, ec­za­ne ça­lı­şan­la­rı ve ec­za­cı­lık fa­kül­te­si staj­yer­le­ri­nin gö­rev da­ğı­lım­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­rir, ça­lış­ma­la­rı­nı de­net­ler ve ko­or­di­ne eder.de­nil­me­si­ne rağ­men Çam­lı­yay­la’da bu­na uyul­ma­ma­sı mağ­du­ri­yet­le­re ne­den ol­mak­ta­dır.
Yet­ki­li­le­rin bu ko­nu­da ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­le­ri mağ­dur olan va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan bek­le­nil­mek­te­dir.