hızlı bülten

ZMO MERSİN ŞUBE YÖNETİMİ'NDEN, İL MÜDÜRÜ ARİF ABALI'YA ZİYARET

ZMO MERSİN ŞUBE YÖNETİMİ'NDEN, İL MÜDÜRÜ ARİF ABALI'YA ZİYARET

(Y.TU­NA HO­MUR­LU) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı...

(Y.TU­NA HO­MUR­LU) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu ve yö­ne­ti­mi, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin'de gö­re­ve baş­la­yan Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık  İl Mü­dü­rü Arif Aba­lı'ya 'hoş gel­di­niz' zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.ZMO Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ka­ra­oğ­lu, zi­ya­ret sı­ra­sın­da İl Mü­dü­rü Aba­lı'ya ye­ni gö­re­vin­de şah­sı ve yö­ne­tim ku­ru­lu adı­na ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.
Sı­cak bir or­tam­da ge­çen soh­bet sı­ra­sın­da Baş­kan Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, "ZMO Mer­sin Şu­be yö­ne­ti­mi ola­rak böl­ge ta­rı­mı­nın mo­dern­leş­me­si için ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin baş­lı­ca so­ru­nu ta­rım di­yo­ruz ama ta­rı­mın da en önem­li so­ru­nu bi­ze gö­re eği­tim­dir. Ta­rı­mın mut­la­ka Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri'ne so­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz" de­di.
Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık  İl Mü­dü­rü Arif Aba­lı ise, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, çift­çi­le­ri­mi­ze her za­man ka­pı­la­rı­nın açık ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.