hızlı bülten

ZİRAAT ODASI STANDI'NDA 'BÜYÜK İZDİHAM' YAŞANDI

ZİRAAT ODASI STANDI'NDA  'BÜYÜK İZDİHAM' YAŞANDI

Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı, Mer­sin Va­li­li­ği'nin hi­ma&sh...

Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı, Mer­sin Va­li­li­ği'nin hi­ma­ye­sin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni or­ga­ni­ze­sin­de An­ka­ra'da bu yıl ikin­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len 'Mer­sin Ta­nı­tım Gün­le­ri' et­kin­li­ğin­de ye­ri­ni al­dı.

Et­kin­li­ğin ilk gü­nü zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­yan Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı'nın stan­dı, böl­ge­miz­de ye­ti­şen ürün­le­rin ora­da üc­ret­siz da­ğı­tı­mı sı­ra­sın­da bü­yük bir iz­di­ha­mın ya­şan­ma­sı­na ne­den olur­ken, bü­yük bir kor­ku da ya­şan­dı.
Li­mon, erik ve çi­lek gi­bi ürü­le­rin da­ğı­tı­mı sı­ra­sın­da An­ka­ra­lı­lar stan­da hü­cum eder­ken, bu­ra­da bu­lu­nan gö­rev­li­ler bü­yük bir kor­ku ya­şa­dı­lar.
Va­tan­daş­lar ezil­me teh­li­ke­si­ni bi­le bi­le üc­ret­siz da­ğı­tı­lan ürün­le­ri kap­mak için bir bi­riy­le ya­rı­şır­ken, sa­ni­ye­ler için­de Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı'nın stan­dı­nı yer­le bi­ri et­ti­ler. 
Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ali Er­ge­zer, ya­şa­nan iz­di­ham so­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­ta­ğı açık­la­ma­sın­da, bu tür is­ten­me­yen olay­la­rın,böy­le be­da­va da­ğı­tım ya­pıl­dı­ğı za­man­lar­da ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Böy­le bir ola­yın ola­ca­ğı­nı tah­min et­tik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Er­ge­zer "Ama bun­lar hep ge­lip ge­çi­ci. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bun­lar hep olu­yor. Bu­ra­da, Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı'na ya­pı­lan bir şey yok. Sa­de­ce böl­ge­miz­den ge­ti­ri­len ürün­ler bü­yük za­rar gör­dü. Zi­ra­at Oda­sı'nın çok bü­yük bir ürün des­te­ğiy­le ge­lip sa­de­ce Tar­sus'u ta­nı­tım ama­cıy­la ge­lip bu ürün­le­ri hal­ka ik­ram et­me­yi dü­şü­nü­yor­duk. Ama halk hep­si­ni bir­den al­ma­yı dü­şü­nün­ce is­te­me­yen bu olay­lar­la kar­şı­laş­tık" de­di.
Böy­le bir is­ten­me­yen ha­di­se son­ra­sın­da mo­ral­le­ri­nin çök­me­si­ne rağ­men, ne­ti­ce­de o ka­la­ba­lı­ğı ya­ka­la­ma­nın  in­sa­na ay­rı bir mut­lu­luk ver­di­ği­ni be­lir­ten Ali Er­ge­zer "Tar­sus'u ta­nı­tım an­la­mın­da Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı stan­dı­nın çok bü­yük ol­du­ğu­nu ve en çok il­gi­yi çe­ken stand ol­du­ğu­nu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ta­nı­tım an­la­mın­da Mer­sin Va­li­li­ği'nin ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın ağır­lı­ğı­nı ko­yup Mer­sin'in se­si­ni his­set­tir­me­si ge­re­ki­yor" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ)