hızlı bülten

TARSUSLU MUHTARLAR, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

TARSUSLU MUHTARLAR,  ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Tar­sus Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci G...

Tar­sus Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü ve ma­hal­le muh­tar­la­rı, Anıt­ka­bir'i zi­ya­ret ede­rek, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'e bağ­lı­lık­la­rı­nı bir kez da­ha gös­ter­di­ler.

An­ka­ra'da bu yıl 2.si ger­çek­leş­ti­ri­len 'Mer­sin Ta­nı­tım Gün­le­ri' için baş­kent­te ge­len Tar­sus­lu
ma­hal­le muh­tar­la­rı, et­kin­lik ön­ce­sin­de Anıt­ka­bir'e zi­ya­ret et­ti­ler. Mer­sin Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali Gül­gen'in de yer al­dı­ğı Anıt­ka­bir zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Tar­sus­lu ma­hal­le muh­tar­la­rı bu­ra­da duy­gu­lu an­lar ya­şa­dı­lar.
Tar­sus Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü, zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da"Os­man­lı'dan Cum­hu­ri­ye­te ta­şı­nan en­der ka­nun­lar­dan bi­ri olan Köy ve Ma­hal­le Ka­nu­nu ile muh­tar­lık teş­ki­la­tı­mız Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün gös­ter­miş ol­du­ğun il­ke­ler ışı­ğın­da yo­lu­na de­vam et­mek­te­dir. Biz­ler, Ata­türk'ün de­di­ğin gi­bi mün­ha­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ula­şa­na ka­dar üze­ri­mi­ze dü­şen her tür­lü so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­mek için eli­miz­den ge­len gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz. Onun de­ğer­le­ri­ne, il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na bağ­lı olan biz muh­tar­lar, Ata­türk'ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ne gö­nül­den bağ­lı ol­du­ğu­mu­zu bir de­fa da­ha ifa­de et­mek is­te­riz" şek­lin­de ko­nuş­tu.  (YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ)