hızlı bülten

ZMO MERSİN ŞUBE BAŞKANI KARAOĞLU, 12. MERSİN TARIM FUARI'NI DEĞERLENDİRDİ

ZMO MERSİN ŞUBE BAŞKANI KARAOĞLU, 12.  MERSİN TARIM  FUARI'NI DEĞERLENDİRDİ

 (Y.TU­NA HO­MUR­LU) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda&...

 (Y.TU­NA HO­MUR­LU) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu,fu­ar­la­rın böl­ge ve ül­ke eko­no­mi­si için son de­re­ce önem arz et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ta­rım po­tan­si­ye­li yö­nün­den çok bü­yük önem arz eden Mer­sin böl­ge­si­nin, dün­ya­nın en önem­li ta­rım hav­za­la­rı­nın ba­şın­da gel­di­ği­ni söy­le­di. 

12. Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Fua­rı'na baş­ta yur­ti­çi ol­mak üze­re yurt dı­şın­dan bin­ler­ce ki­şi gel­di­ği­ni ve Mer­sin böl­ge­si­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Ka­ra­oğ­lu, bu fu­ar­da ZMO Mer­sin Şu­be­si ola­rak ge­niş bir stand aç­tık­la­rı­nı ve yo­ğun bir il­gi gör­dük­le­ri­nin ifa­de et­ti.
12. Mer­sin Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Fua­rı'nı ga­ze­te­mi­ze de­ğer­len­di­ren Baş­ka­nı Ka­ra­oğ­lu, "Da­ha ön­ce­de ifa­de et­ti­ğim gi­bi fu­ar­lar, böl­ge ve ül­ke eko­no­mi­si yö­nün­den çok önem­li bir ye­re sa­hip­tir. Bu­gün dün­ya­da kü­re­sel­leş­me­nin ko­nu­şul­du­ğu gü­nü­müz­de, ül­ke­ler her tür­lü fa­ali­yet­le­ri­ni ka­mu­oyu­na gös­ter­me­de fu­ar­lar­dan ya­rar­lan­mak­ta­dır­lar. Ül­ke­miz­de son za­man­lar­da ge­rek ulu­sal ge­rek­se de ulus­lar ara­sı dü­zey­de Ta­rım Fu­ar­la­rı or­ga­ni­ze edil­mek­te­dir. Böl­ge­sel ve ulu­sal dü­zey­de or­ga­ni­ze edi­len bu fu­ar­lar­da, üre­ti­ci­ler her tür­lü ta­rım­sal fa­ali­yet­le­ri­ni ve ürün­le­ri­ni ser­gi­le­di­ler" de­di.