hızlı bülten

Tarsus Ticaret Borsası ile Mersin Ticaret Borsası 'Kardeş Borsa' protokolü imzaladı

Tarsus Ticaret Borsası ile Mersin Ticaret Borsası 'Kardeş Borsa' protokolü imzaladı

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ile Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­...

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ile Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı, iki şe­hir ara­sın­da ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si ve art­tı­rıl­ma­sı sağ­la­mak için 'Kar­deş Bor­sa' pro­to­ko­lü imi­za­la­dı.

Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Ab­dul­lah Öz­de­mir, im­za tö­re­nin­de yap­ta­ğı ko­nuş­ma­sın­da,
iki Bor­sa ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin art­tı­rıl­ma­sı, or­tak pro­je­ler­de bir­lik­te yer alın­ma­sı ve iş­bir­li­ği sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la  bu pro­to­ko­lü im­za­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Tar­sus'ta bu­lun­mak­tan ve Bor­sa Mec­li­si'ni ta­nıt­mak­tan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ab­dul­lah Öz­de­mir "Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te kar­şı­lık­lı ola­rak bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­rak tec­rü­be­le­ri­mi­zi pay­la­şa­ca­ğız. Mer­sin ilin­de iki bor­sa­nın bu za­ma­na ka­dar bu bir­lik­te­li­ği sağ­la­ma­ma­sı­na çok geç ka­lın­mış­lık ola­rak ad­de­di­yo­rum. Bu kar­deş­lik pro­to­ko­lü­nün bu bir­lik­te­li­ğin baş­ta iki Bor­sa ol­mak üze­re Mer­sin'imi­ze, Tar­sus'umu­za özel­lik­le ül­ke­mi­ze her alan­da ka­zanç ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum" de­di. 
Ül­ke­nin kar­deş­li­ğe en çok ih­ti­yaç duy­du­ğu bu dö­nem­ler­de böy­le bir ça­lış­ma­nın için­de yer al­ma­nın öne­mi­ne de­ği­nen Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Ab­dul­lah Öz­de­mir "Bu pro­to­kol­le ti­ca­re­ti­miz­de, in­sa­ni iliş­ki­ler­de, üre­ti­ci ve tü­ke­ti­ci­ler ara­sın­da eko­no­mik ge­li­şim­le­ri pe­kiş­tir­me­si an­la­mın­da çok fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bu pro­to­kol ça­lış­ma­sı­na des­tek ve­ren ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ıum" şek­lin­de ko­nuş­tu.
Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ise, 2015 yı­lın­da Kır­şe­hir Ti­ca­ret Bor­sa­sı ile ilk 'Kar­deş Bor­sa' pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak "Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı ile de ikin­ci 'Kar­deş Bor­sa' pro­to­ko­lü­nü im­za­la­ya­ca­ğız. Bi­lin­di­ği üze­re sa­yın Ab­dul­lah Baş­ka­nı­mız, ay­nı za­man­da TOBB Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı Kon­sey Baş­ka­nı ola­rak da gö­rev ya­pı­yor. Ben ken­di­siy­le TOBB Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı Kon­se­yi'nde  bir­lik­te ça­lı­şı­yo­rum ve bir­lik­te ça­lış­mak­tan ve ken­di­si­ni ta­nı­mak­tan şah­sım ve ku­ru­mum adı­na çok mem­nu­num . Bor­sa­cı­lık­ta ken­di­si bir dua­yen­dir. Bor­sa­lar Kon­se­yi'ne, ya­pı­cı ve gü­zel öne­ri­le­ri su­nu­yor" de­di.
Mu­rat Ka­ya, im­za­la­yak­la­rı 'Kar­deş­lik Bor­sa' pro­to­ko­lü ile bil­gi pay­la­şı­mı­nın da sağ­la­na­ca­ğı­na vur­gu ya­pa­rak "Ay­rı­ca or­tak pro­je­ler üre­te­rek, bor­sa­la­rı­mız ara­sı iş­bir­li­ği ve ti­ca­ret ola­nak­la­rı­nı ge­liş­ti­re­ce­ğiz. İşa­dam­la­rı­mı­zın bu bir­lik­te­lik­ten ya­rar­lan­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Sa­yın Mec­lis Baş­ka­nım Hü­se­yin Ars­lan ken­di­si ay­rı­ca Dün­ya Bak­li­yat Bir­li­ği Baş­ka­nı'dır. Bu ve­si­ley­le ulus­la­ra­ra­sı bir bir­li­ğe yön ve­ren bir ki­şi ola­rak ken­di­si­ni de bu ara­da şah­sım ve ku­ru­mum adı­na teb­rik edi­yo­rum" ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
İm­za tö­re­ni son­ra­sın­da Mer­sin ve Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa Baş­kan­la­rı gü­nün anı­sı­na bir bir­le­ri­ne çe­şit­li he­di­ye­ler tak­dim eder­ken, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.
'Kar­deş Bor­sa' pro­to­kol im­za tö­re­ni­ne Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Hü­se­yin Ars­lan, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Tev­fik Ba­şa­rır, Mer­sin Ti­ca­ret Bor­sa­sı Ge­nel Sek­re­te­ri İs­ma­il Sa­rı, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Şan­lı ve Mec­lis Üye­le­ri ka­tıl­dı.(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ)