hızlı bülten

ASLAN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN SÜRE UZATILIP, KAPSAM GENİŞLETİLDİ

 ASLAN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN SÜRE UZATILIP, KAPSAM GENİŞLETİLDİ

(YE­Nİ­SES) Tar­sus Ye­ni Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve ...

(YE­Nİ­SES) Tar­sus Ye­ni Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Bek­taş As­lan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan ve Tem­muz ayı iti­ba­riy­le so­na ere­ce­ği du­yu­ru­lan “Borç­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­di­ği­ni, sü­re­si­nin ise uza­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Borç­lu es­naf­lar açı­sın­dan bü­yük avan­taj­lar içe­ren uy­gu­la­ma­dan fay­da­lan­mak is­te­yen es­naf­la­rın ken­di­le­ri­ne baş­vu­ru­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­yen Baş­kan Bek­taş As­lan, “Ma­lu­mu­nuz üze­re ül­ke­mi­zin için­den geç­ti­ği bu zor gün­ler­de ya­şa­nan olum­suz­luk­lar­dan en çok et­ki­le­nen ke­sim es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız­dır. Ül­ke­miz­de ya­şa­nan te­rör sal­dı­rı­la­rı, top­lum­sal olay­lar ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de ya­şa­nan sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le ko­ope­ra­tif or­ta­ğı es­naf ve sa­nat­ka­rı­mız; özel­lik­le 2016 yı­lın­da­ki kre­di borç­la­rı­nı öde­mek­te ol­duk­ça zor­lan­mak­ta­dır. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­kez Bir­li­ği­miz­ce uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan borç­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı 30 Mart 2016 ta­ri­hin­den ön­ce ta­ki­be in­ti­kal eden borç­la­rı kap­sa­mak­tay­dı. An­cak son za­man­lar­da sü­re ge­len ge­liş­me­ler ne­ti­ce­sin­de es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın özel­lik­le ‘son ay­lar­da­ki kre­di tak­sit­le­ri­ni öde­ye­me­dik­le­ri­ni’ be­lir­te­rek uy­gu­la­ma­nın bu borç­la­rı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de dü­zen­len­me­si yö­nün­de yo­ğun ta­lep­te bu­lun­du­la­r” de­di.