hızlı bülten

RAMAZAN AYINDA BÜTÜN ILÇELERDE ISTISARELERDE BULUNDU

RAMAZAN AYINDA BÜTÜN ILÇELERDE ISTISARELERDE BULUNDU

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­r...

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de tüm il­çe­ler­de mes­lek­taş­la­rıy­la is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı ya­par­ken, if­tar sof­ra­la­rıy­la da gö­nül­le­ri bir­leş­tir­di. Mer­sin mer­kez baş­ta ol­mak üze­re Tar­sus'tan Ana­mur'a ka­dar if­tar prog­ram­la­rı dü­zen­le­yen ZMO Baş­ka­nı Ka­ra­oğ­lu, bu prog­ram­lar­la mes­lek­taş­la­rı­nı kay­naş­tı­rır­ken, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kay­naş­ma­nın da en gü­zel ör­ne­ği­ni ver­miş ol­du. Ra­ma­zan ayı son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Mer­sin Şu­be­si ola­rak gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da mes­lek­taş­la­rı ara­sın­da­ki bir­lik, be­ra­ber­lik ve kay­naş­ma­yı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Ra­ma­zan ayı­nın­da bu kay­naş­ma­ya ve­si­le ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mer­sin'in bü­tün il­çe­le­rin­de is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı ya­pa­rak mes­lek­taş­la­rı ara­sın­da kay­naş­ma­yı sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ka­ra­oğ­lu "Ben ön­ce­lik­le şu­nu be­lirt­mek is­te­rim ki, 11 ayın sul­ta­nı Ra­ma­zan ayı ger­çek­ten bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin ol­du­ğu ay­lar­dır. Aka­bin­de bay­ram­lar­da bu­nun mü­ka­fa­tı. Bu gö­re­ve gel­me­den ön­ce mes­lek­taş­la­rı­mız ara­sın­da bir ko­puk­luk ol­du­ğu­nu gör­dük. Mer­sin ZMO ola­rak biz bu ayın hik­me­ti do­la­yı­sıy­la mes­lek­taş­la­rı­mı­za if­tar ye­mek­le­ri ve­re­lim de­dik. İs­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­mı­zın ama­cı ka­mu­da ve özel­de ça­lı­şan mes­lek­taş­la­rı­mız ara­sın­da­ki ko­puk­lu­ğu gi­der­mek­tir. Bü­tün il­çe­le­ri­miz­de alt ko­mis­yon­lar kur­duk ve il­çe­le­ri­miz­de­ki mes­lek­taş­la­rı­mız ara­sın­da­ki kay­naş­ma­yı sağ­lat­mış ol­duk.  Ben bu dü­şün­ce­miz de ama­cı­na ulaşt­ğı­na ina­nı­yo­rum. Hat­ta mes­lek­taş­la­rı­mız ar­tık bir oda­la­rı­nın ol­du­ğu­nu, ya­pa­ma­ya­cak­la­rı ve üs­te­sin­den ge­le­me­ye­cek­le­ri so­run bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ler ve bun­dan son­ra da bu gi­bi et­kin­lik­le­rin ol­ma­sı­nı is­te­di­ler. Hat­ta ve hat­ta sa­de­ce bu if­tar ye­mek­le­ri de­ğil de baş­ka baş­ka sos­yal et­kin­lik­ler ya­pıl­ma­sı­nı ar­zu et­tik­le­ri ifa­de et­ti­ler" şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, ZMO ola­rak mes­lek­taş­la­rı­na yak­la­şıl­dı­ğı za­man on­la­rın­da ZMO'ya sı­cak bak­tı­ğı­na vur­gu ya­pa­rak "Za­ten biz­ler bu il­ke ile yo­la çık­tık ve bu­nu ba­şar­mış du­rum­da­yız. İn­şal­lah bu du­rum da­ha da ile­ri­ye gi­de­cek­tir. Ey­lül ayın­da mes­lek­taş­la­rı­mız ara­sın­da bü­yük bir pa­nel yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu pa­nel­de Mer­sin ve il­çe­le­rin­de­ki mes­lek­taş­la­rı­mı­zı bi­ra­ra­ya ge­ti­re­rek böl­ge­mi­zin ta­rım­sal alan­da­ki so­run­la­rı­nı tar­tı­şa­rak bun­la­ra çö­züm bul­mak is­ti­yo­ruz. Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri ola­rak böl­ge­mi­zin ta­rım­sal so­run­la­rı­nı or­ta­ya çı­kart­mak ve çö­züm­len­me­si­ni sağ­lat­mak is­ti­yo­ruz" ifa­de­si­ne yer ver­di.