hızlı bülten

ZMO MERSİN ŞUBE YÖNETİMİ, MEÜ REKTÖRÜ ÇAMSARI'YI ZİYARET ETTİ

ZMO MERSİN ŞUBE  YÖNETİMİ, MEÜ REKTÖRÜ  ÇAMSARI'YI ZİYARET ETTİ

 (YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le...

 (YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu ve yö­ne­ti­mi, Mer­sin Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Çam­sa­rı'yı zi­ya­ret et­ti. ZMO Şu­be Baş­ka­nı Ka­ra­oğ­lu, ne­za­ket kap­sa­mı çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da Tar­sus'a ku­rul­ma­sı plan­la­nan Üni­ver­si­te ve Tek­no­lo­ji Zi­ra­at Fa­kül­te­si ko­nu­sun­da Rek­tör Çam­sa­rı ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­na­rak, 10 bin yıl­lık ta­ri­hiy­le göz ka­maş­tı­ran Tar­sus'un bir Üni­ver­si­te­yi hak et­ti­ği­ni söy­le­di. Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Mer­sin Şu­be­si ola­rak zi­ra­at ile il­gi­li olu­şum­lar­da her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ka­ra­oğ­lu,"Geç­miş­te dün­ya­nın ilk üni­ver­si­te­le­rin­den bi­ri­si Tar­sus'ta idi. Tar­sus'a üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da tüm si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la hem­fi­kir ol­du­ğu­mi­zin bi­lin­me­si is­ti­yo­ruz" de­di. Baş­kan Mus­ta­fa Ke­mal Ka­ra­oğ­lu, Mer­sin Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Çam­sa­rı'nın ken­di­le­ri­ne gös­ter­miş ol­duk­la­rı ya­kın il­gi­den do­la­yı da te­şek­kür et­ti.