hızlı bülten

BAŞKAN DANİYEL MERCAN’A, DELEGE ‘YOLA DEVAM’ DEDİ

BAŞKAN DANİYEL MERCAN’A, DELEGE ‘YOLA DEVAM’ DEDİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe 2. ola­ğan ge­nel ku...

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe 2. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Üç lis­te ile gi­di­len se­çim­ler­de de­le­ge­ler mev­cut İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yel Mer­can ile ‘yo­la de­vam’ de­di.
Aşi­yan 1 Dü­ğün Sa­lo­nu’nda say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­yan İYİ Par­ti Tar­sus İl­çe 2. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na par­ti­li­ler yo­ğun il­gi gös­ter­di.
İYİ Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Be­hiç Çe­lik ve Ze­ki Ha­kan Sı­da­lı’nın da ka­tıl­dı­ğı kon­gre­de, İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si ve bir ön­ce­ki dö­nem Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz’a par­ti­li­ler yo­ğun sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du.
İYİ Par­ti’nin Teş­ki­lat­lar­dan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met As­lan’ın, Di­van baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı kon­gre­de, 401 de­le­ge­nin 376’sı ka­tı­lım sağ­la­dı.Ya­pı­lan si­ya­si ko­nuş­ma­lar son­ra­sı ge­çi­len se­çim­ler­de mev­cut İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yel Mer­can 184 oy ala­rak se­çi­mi ka­za­nır­ken, Ah­met Kan­bur 178 oy Nil­gün Ok­tay Dil­ki ise 14 oy al­dı.Se­çi­len il­çe yö­ne­ti­mi önü­müz­de­ki gün­ler­de ken­di ara­la­rın­da gö­rev bö­lü­mü ya­pa­cak.