hızlı bülten

BURHANETTİN KOCAMAZ: “ÖNÜMÜZ KESİLSE DE HALKIMIZIN İÇİNDEYİZ”

BURHANETTİN KOCAMAZ: “ÖNÜMÜZ KESİLSE DE HALKIMIZIN İÇİNDEYİZ”

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­...

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­si ve bir ön­ce­ki dö­nem Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin Bü­yük­şe­hir’i yö­net­me­sin­den ra­hat­sız olan­la­rın 2019 ye­rel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de oyun üs­tü­ne oyun ku­rup ken­di­le­ri­ni aday yap­ma­ma­la­rı­na rağ­men ha­len top­lu­mun içe­ri­sin­de al­nı ak, ba­şı dik şe­kil­de do­laş­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
İYİ Par­ti’nin, Pa­zar gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­len Tar­sus İl­çe 2. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, bu­ra­da de­le­ge ve par­ti­li­le­re ses­len­di.
Tar­sus’u 25 yıl bo­yun­ca Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin yö­net­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Ko­ca­maz “Alt ya­pı­sıy­la üst ya­pı­sıy­la Tar­sus, Tür­ki­ye’nin be­le­di­ye­ci­lik ko­nu­sun­da bir mar­ka ken­ti ha­li­ne gel­di. Son 5 yıl­da da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni der­le­dik, to­par­la­dı­k” de­di. Bü­yük­şe­hir’in as­lın­da ‘Bü­tün­şe­hir’in ku­ru­cu Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­ivi­ni üst­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten  Ko­ca­maz “A­da­na’dan An­tal­ya’ya ka­dar olan tüm Bü­yük­şe­hir’den, tüm il­çe­ler­den, da­ğıy­la ta­şıy­la, ova­sıy­la, yay­la­sıy­la so­rum­lu ol­duk. ve bü­tün il­çe­ler­de ko­nuş­lan­dık. Ger­çek­ten Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca ye­ter­li hiz­me­ti ala­ma­mış tüm yer­le­şim yer­le­ri­ne bi­zim gö­rev yap­tı­ğı­mız dö­nem­de ola­ğa­nüs­tü hiz­met­ler al­dı. Ama ma­ale­sef Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­nin, Bü­yük­şe­hi­ri de yö­net­me­sin­den ra­hat­sız olan­lar oyun üs­tü­ne oyun, kum­pas üze­ri­ne kum­pas kur­du­lar. An­cak Al­lah’a çok şü­kür ki, bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­da önü­müz ke­sil­se de, kum­pas­lar­la se­çi­me so­kul­ma­mış ol­sak da it­ti­fak­la­ra kar­şı İYİ Par­ti’yi se­çi­me sok­ma­sa­lar da al­nı­mız ak, ba­şı­mız dik bir şe­kil­de top­lu­mun için­de do­laş­ma­ya ve göğ­sü­mü­zü ge­re ge­re hal­kı­mız­la bü­tün­leş­me­ye de­vam edi­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.İYİ Par­ti’nin as­lın­da bir ih­ti­yaç­tan doğ­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen GİK Üye­si Ko­ca­maz “ Türk Mil­li­yet­çi­le­ri­ni tem­sil edil­di­ği par­ti­de in­san­la­ra söz hak­kı ve­ril­me­di­ği için, in­san­lar fi­kir ve dü­şün­ce­le­ri­ni açık­ça or­ta­ya ko­ya­ma­dı­ğı için bu ko­nu­da her tür­lü has­sa­si­ye­ti gös­te­ren sa­yın Me­ral Ak­şe­ner’in li­der­li­ğin­de­ki İYİ Par­ti, Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne gel­di. Par­ti ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren Tür­ki­ye’de gün­dem çok hız­lı de­ğiş­ti ve he­nüz 2 ay­lık bir sü­reç içe­ri­sin­de ge­nel se­çi­me ka­tıl­ma ka­ra­rı alın­dı ve İYİ Par­ti hal­kı­mı­zın des­te­ğiy­le rüş­tü­nü is­pat eder­ken al­nı­nın akıy­la Mec­li­se gir­di ve grup kur­du. Ar­dın­dan bil­di­ği­niz gi­bi ye­rel se­çim sü­re­ci baş­la­dı ve Tür­ki­ye’de gün­dem ha­len her sa­at, her an de­ğiş­mek­te. Do­la­yı­sıy­la biz­ler bir­bi­ri­mi­ze sa­hip çık­mak du­ru­mun­da­yız. Ül­ke­mi­ze, dev­le­ti­mi­ze sa­hip çık­mak zo­run­da­yız. Mil­le­ti­mi­zin se­si­ni en gür şe­kil­de dün­ya­ya ve Tür­ki­ye’ye hay­kır­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Do­la­yı­sıy­la işi­miz ko­lay de­ğil, zor ama biz­ler­de hep bir­lik­te zor gün­le­rin in­sa­nı­yız, bu zor­luk­lar­dan da Al­lah’ın iz­niy­le al­nı­mı­zın akıy­la hep bir­lik­te çı­ka­ca­ğı­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.