hızlı bülten

MÜTEAHHİTLERE, KONUTTA ‘YENİ DÖNEM’ ANLATILDI

MÜTEAHHİTLERE, KONUTTA  ‘YENİ DÖNEM’ ANLATILDI

(ŞAHİN TURGUT) Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarsus M&u...

(ŞAHİN TURGUT) Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarsus Müteahhitler Birliği Başkanı Ferit Çetiner, inşaat sektörüne yönelik yapılan yeni bir düzenlenmeyle birlikte konutta yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Ferit Çetiner, TSO Toplantısı Salonu’nda düzenlenen toplantıda 2019 yılı Aralık ayı itibariyle yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte gelen yeni düzenlemeleri müteahhitlere anlattı.
‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ ile ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Çetiner, yeni dönemde iflas eden, işlerini askıya alan ve usulsüz hareket eden müteahhitlere inşaat yapma izin verilmeyeceğini, izin verilen projelerde ise can ve mal güvenliğini tehdit edecek her hangi bir durumun oluşması halinde yetki belgesinin 10 yıl boyunca iptal edileceğini ifade etti. 

Mer­sin Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü Ya­pı De­ne­tim Şu­be Mü­dü­rü Me­lek Öz­gen, ye­ni dü­zen­le­me­ler hak­kın­da mü­te­ah­hit­le­re de­tay­lı bil­gi ak­tar­dı. 
Tür­ki­ye’de ya­pı sto­ku­nun yak­la­şık yüz­de 95’inin özel sek­tör ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ya­pı­la­rı ya­pan mü­te­ah­hit­ler için de Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ye­ni dü­zen­le­me­ler ge­ti­ril­di­ği­ni bil­di­ren Öz­gen, “Ye­ni dö­nem­le bir­lik­te mü­te­ah­hit­le­re yet­ki bel­ge­si kap­sa­mın­da sı­nıf­lan­dır­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Bu­na gö­re mü­te­ah­hit­le­rin be­lir­li eko­no­mik, ma­li, mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­lik­le­re sa­hip ol­ma­sı ko­şu­lu söz ko­nu­su. Özel sek­tör ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­şa­at­la­rın fen ve sa­nat ku­ral­la­rı­na, ka­nun, mev­zu­at ve ruh­sat ek­le­ri­ne uy­gun ya­pı­la­rak, gü­ven­li ve sağ­lam oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. 
Ar­tık if­las eden, iş­le­ri­ni as­kı­ya alan ve usul­süz ha­re­ket eden mü­te­ah­hit­le­re in­şa­at yap­ma iz­ni ve­ril­me­ye­cek, izin ve­ri­len pro­je­ler­de ise can ve mal gü­ven­li­ği­ni teh­dit ede­cek her han­gi bir du­ru­mun oluş­ma­sı ha­lin­de yet­ki bel­ge­si 10 yıl bo­yun­ca ip­tal edi­le­ce­k” de­di.

Ye­ni dö­nem­le be­ra­ber her önü­ne ge­le­nin in­şa­at sek­tö­rü­ne gi­rip pro­je üret­me­sin­den kay­nak­lı or­ta­ya çı­kan mağ­du­ri­yet­le­rin önü­ne ge­çil­me­si­nin he­def­len­di­ği­ni söy­le­yen Öz­gen, böy­le­lik­le dep­re­me da­ya­nık­lı, sağ­lam ve gü­ve­ni­lir ya­pı­la­rın in­şa edi­le­bi­le­ce­ği­ni, in­şa­at sek­tö­rün­de son­ra­dan or­ta­ya çı­kan tüm risk­le­ri mi­ni­mum se­vi­ye­le­re in­di­re­cek uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da ya­pı mü­te­ah­hit­le­ri­nin, mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­lik­ler ile eko­no­mik ve ma­li ye­ter­lik­ler esas alı­na­rak; A,B,C,D,E,F,G,H ve ge­çi­ci ola­rak 9 sı­nıf­ta grup­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.