hızlı bülten

TARSUS KAYMAKAMI OTCU, KASAP ESNAFI İLE BULUŞTU

TARSUS KAYMAKAMI OTCU, KASAP ESNAFI İLE BULUŞTU

(ŞAHİN TURGUT) Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak ve y&ou...

(ŞAHİN TURGUT) Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak ve yönetimini ziyaret ederek, kasap esnafının sorunlarını dinledi.
Kaymakam Otcu, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette sırasında yaptığı konuşmasında, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu belirterek “Devlet halkıyla vardır. Bizler de her zaman halkımızın ve esnafımızın yanındayız. Göreve başladığımız günden bu yana esnafımıza birebir ziyaretlerde bulunarak, sorunlarını dinliyorum. Bu ziyaretlerimiz çerçevesinde bugün de Kasaplar Odasını ziyaret ederek sayın Oda Başkanından kasap esnafımızın sorunlarını dinledik. Bizim buradaki amacımız esnafa ve halkımıza her şeyin en iyisini sunarken, onlara yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır” dedi. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı zi­ya­re­ti son­ra­sı
Ba­zı ka­sap es­naf­la­rı­nı da zi­ya­ret ede­rek hem ‘ha­yır­lı iş­ler ve bol ka­zanç­lar’ di­le­ğin­de bu­lun­du hem de es­na­fın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı din­le­di.
Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak ise, Kay­ma­kam Ot­cu ve Em­ni­yet Mü­dü­rü El­bir’in zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek, Oda ola­rak bir ta­raf­tan ka­sap es­na­fı­nın so­run ve bek­len­ti­le­ri­ne çö­züm üret­me­ye ça­lı­şır­ken, di­ğer ta­raf­tan ise kent di­na­mik­le­ri ola­rak ka­mu ve ye­rel ida­re­ci­ler ile iyi di­ya­log­lar içe­ri­sin­de ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
Na­il Uçak, ka­sap es­na­fı ola­rak va­ta­nı­na, mil­le­ti­ne, bay­ra­ğı­na bağ­lı, dev­le­ti­ne kar­şı her tür­lü ya­sal so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­ren bir ke­sim ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.