hızlı bülten

PÜİS ŞUBE BAŞKANI KÜRKLÜ, ‘ALÇAK SALDIRI’YI KINADI

PÜİS ŞUBE BAŞKANI KÜRKLÜ,  ‘ALÇAK SALDIRI’YI KINADI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Pet­rol Ürün­le­ri İş­ve­ren­le­ri...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Pet­rol Ürün­le­ri İş­ve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (PÜ­İS) Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ni­hat Kürk­lü, Su­ri­ye'nin İd­lib ken­tin­de re­jim un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 34 Meh­met­çi­ğin şe­hit ol­du­ğu ha­in ve al­çak sal­dı­rı­yı kı­na­dı.
Ni­hat Kürk­lü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu al­çak sal­dı­rı­da şe­hit dü­şen as­ker­le­ri­miz için de­rin bir üzün­tü içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “A­cı­mız çok bü­yük. Ken­di hal­kı­na zul­me­den bir an­la­yı­şa dur de­mek ve ül­ke­mi­zin be­ka­sı için ora­da bu­lu­nan kah­ra­man Meh­met­çik­le­ri­mi­ze ya­pı­lan bu sal­dı­rı­nın kar­şı­lı­ğı mis­li ile ve­ril­miş­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti güç­lü­dür. Bu ha­in­le­re bu­gü­ne ka­dar hak et­ti­ği ce­za­yı ver­di­ği gi­bi bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­cek. Bu acı­la­rın bun­dan son­ra tek­rar ya­şan­ma­ma­sı di­le­ğim­le, ya­ra­lı as­ker­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar, şe­hit olan ev­lat­la­rı­mı­za Al­lah'tan rah­met ya­kın­la­rı­na ve mil­le­ti­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Ba­şı­mız sağ ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.