hızlı bülten

TARİHİ NAMRUN KALESİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

TARİHİ NAMRUN KALESİ  AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

(ŞA­HİN 
TUR­GUT) Çam­lı­yay­la il­çe­sin&s...

(ŞA­HİN 
TUR­GUT) Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de­ki ta­ri­hi Nam­run Ka­le­si’nde res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Ada­na Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Ku­ru­lu gö­ze­ti­min­de Mer­sin Va­li­li­ği ya­tı­rım iz­le­me ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı (Yİ­KOB) ta­ra­fın­dan 2019 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da baş­la­tı­lan Ça­yı­re­kin­li­ği ma­hal­le­sin­de­ki ta­ri­hi Nam­run Ka­le­si'nde­ki ba­kım ve ona­rı­mıy­la il­gi­li res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te il­çe­nin ca­zi­be­si­nin da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­di.
Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Nam­run Ka­le­si'nde­ki ça­lış­ma­la­rın ka­le­nin ko­run­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Nam­run Ka­le­si’nin ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te ye­ni ha­liy­le ka­le­nin Çam­lı­yay­la ve böl­ge tu­riz­mi­ne son de­re­ce önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. 

Ta­ri­hi Nam­run Ka­le­si’nin res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rın­da ba­kım ve ona­rı­mın ya­nı sı­ra yü­rü­me yol­la­rı ve mer­di­ve­nin ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Te­pe­bağ­lı, “Çam­lı­yay­la il­çe­mi­zin eko­no­mi­si ağır­lık­lı ola­rak yaz tu­riz­mi­ne da­yan­mak­ta­dır. Yaz ay­la­rın­da ye­rel yö­ne­tim ola­rak bir sı­kın­tı­mız yok, yaz se­zo­nun­da yak­la­şık 150 bin ki­şi Çam­lı­yay­la’ya ge­lip, ko­nak­lı­yor, pa­ra har­cı­yor. Ya­zın 3 ay bo­yun­ca bir sı­kın­tı­mız yok, ama 9 ay bo­yun­ca in­san­la­rı­mı­zı Çam­lı­yay­la’da tut­mak ne ya­zık ki müm­kün ol­ma­mak­ta­dır. Çam­lı­yay­la’da özel­lik­le bir ge­lir kay­na­ğı bul­ma­mız ge­re­ki­yor. İn­san­la­rı­mı­za ba­kı­yo­ruz Tar­sus’ta bu­da­ma­ya gi­di­yor­lar, mey­ve top­la­ma­ya gi­di­yor­lar, gün­lük 8090 li­ra­ya gün­lük yev­mi­ye­ye gi­di­yor­lar. Çam­lı­yay­la’da bu bi­le yok. Bu mev­sim­de ha­va­lar çok so­ğuk, yağ­mur var, kar ya­ğa­cak, ya­şam şart­la­rı çok zor. Do­la­yı­sıy­la bu böl­ge­de ya­şa­ma­nın bel­li bir ma­li­ye­ti var. Şim­di bel­ki Tar­sus’ta in­san­lar so­ba bi­le yak­ma­dan kış ay­la­rı­nı ge­çi­re­bi­li­yor. Ama bu Çam­lı­yay­la’da bu böy­le de­ğil, en kü­çük ev bi­le ya­ka­cak için 89 bin li­ra har­cı­yor. Bi­zim Çam­lı­yay­la’da bek­len­ti­miz ne­dir, kar ya­ğa­cak in­san­lar kar gör­me­ye ge­le­cek ve ti­ca­re­ti­miz ge­li­şe­cek di­ye bek­li­yo­ruz. Ta­bi bu gi­bi ta­ri­hi yer­ler­de ön­ce­lik­le te­sis ge­re­ki­yor. Bu­gün in­san­la­rı­mız bir kah­val­tı için bi­le Sö­ğüt­lük mev­ki­ine gi­di­yor ya da ye­mek­le­ri gü­zel di­ye ora­ya ye­mek ye­me­ye gi­di­yor­lar. Çam­lı­yay­la mer­ke­ze bak­tı­ğı­nız za­man 100150 ki­şi­yi ay­nı an­da ağır­la­ya­cak lo­kan­ta­mız da­hi yok. On­dan son­ra­da tu­ris­tik bir ye­riz di­ye ge­çi­ni­yo­ruz. Bü­yük çap­lı grup­la­rı mi­sa­fir ede­cek ote­li­miz yok. Şu an­da Çam­lı­yay­la’mı­zın en bü­yük ote­li 30 oda­lı, iki ki­şi kal­sa­nız 60 ki­şi. Bu­nun ha­ri­cin­de ko­nak­la­ya­cak doğ­ru dü­rüst bir ye­ri­miz yok. Ufak te­fek pan­si­yon­la­rı­mız var ama bun­lar da bü­yük çap­lı de­ğil. Bir tu­rizm tu­ru ya­pan­la­rın lis­te­si­ne gi­re­bil­mek için en az 10002000 ya­tak ge­re­ki­yor. Ner­dey­se bu ya­tak sa­yı­sı Tar­sus’ta bi­le yo­k” de­di.
Baş­kan Te­pe­bağ­lı, res­to­re­si ta­mam­la­nan, yü­rü­yüş yo­lu ve mer­di­ven­le­ri ya­pı­lan Nam­run Ka­le­si­nin şu an­da­ki en bü­yük ek­sik­li­ği­nin ise sos­yal do­na­tı ala­nı ola­rak ni­te­le­dik­le­ri ka­fe­ter­ya ve WC gi­bi yer­ler ol­du­ğu­nu, bu te­sis­le­rin ya­pıl­ma­sı için Mer­sin Va­li­li­ği’ne baş­vu­ru­da bu­lun­duk­la­rı­nı, bun­la­rın da ya­pıl­ma­sıy­la bir­lik­te ka­le­nin son de­re­ce cid­di bir tu­rizm po­tan­si­ye­li sağ­la­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.
Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Re­sul Yıl­dı­rım ise, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, yü­rü­me yol­la­rı ve mer­di­ve­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an­da ka­le­nin gü­ven­li­ği Em­ni­yet teş­ki­la­tı­mız sağ­la­mak­ta­dır. Şu an­da ka­le­ye çı­kış iz­ni yok. Bu­ra­ya ka­fe­ter­ya ya­pıl­ma­sı ko­nu­su Anıt­lar Yük­sek Ku­ru­lun­da bek­li­yor. Ka­le­nin açı­lı­şı ise önü­müz­de­ki sü­reç­te ya­pı­la­ca­k” de­di.