hızlı bülten

BAŞKAN NAİL UÇAK: “BİZLER DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

BAŞKAN NAİL UÇAK: “BİZLER DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı Baş­ka­nı Na­il U&...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak, Su­ri­ye'nin İd­lib böl­ge­sin­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­na yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len ve 34 Meh­met­çi­ği­mi­zin şe­hit ol­du­ğu ha­in ve al­çak sal­dı­rı­yı kı­nar­ken, tüm im­kân ve güç­le­riy­le dev­le­ti­mi­zin ve hal­kı­mı­zın ya­nın­da ol­duk­la­rı me­sa­jı ver­di.
Baş­kan Uçak, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, dev­le­ti­mi­zin, va­ta­nı­mı­zı gü­ven­de tut­mak için ger­çek­leş­tir­di­ği tüm hak­lı as­ke­ri ope­ras­yon­la­rın, ala­ca­ğı ka­rar­la­rın ve uy­gu­la­ya­ca­ğı ta­sar­ruf­la­rın ar­ka­sın­da ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek “Va­ta­nı­nın her ka­rış top­ra­ğı­nı ile mü­ca­de­le ede­rek ka­zan­mış olan Türk Mil­le­ti, be­ka­mı­za za­rar ver­me­ye ça­lı­şan bu ha­in sal­dı­rı­la­ra kar­şı as­la bo­yun eğ­me­ye­cek­tir. Biz­ler dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün­de dev­le­ti­mi­zin bu zor mü­ca­de­le­sin­de ya­nın­da­yız. İd­lib’de re­jim güç­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in ve al­çak sal­dı­rı­da şe­hit olan as­ker­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Al­lah or­du­mu­zun ve mil­le­ti­mi­zin yar­dım­cı­sı ol­sun. Mil­le­ti­mi­zin ba­şı sa­ğol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.