hızlı bülten

“SAKARYA’DA YAŞAYAN’ MERSİNLİ VE TARSUSLULAR KAHVALTIDA BULUŞTU

“SAKARYA’DA YAŞAYAN’ MERSİNLİ VE TARSUSLULAR KAHVALTIDA BULUŞTU

(ŞA­HİN TUR­GUT) En es­ki çağ­lar­dan be­ri çe­şit­...

(ŞA­HİN TUR­GUT) En es­ki çağ­lar­dan be­ri çe­şit­li ka­vim­le­rin ge­lip geç­ti­ği göç yol­la­rı üze­rin­de bu­lu­nan ve Tür­ki­ye’nin en önem­li İl’le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Sa­kar­ya’da ya­şa­yan
Mer­sin­li ve Tar­sus­lu­lar, kah­val­tı­da bir ara­ya ge­le­rek has­ret gi­der­di­ler.
‘Hem­şe­ri­ler İle Kah­val­tı’ adı al­tın­da Sa­kar­ya Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Üni­ver­si­te­si Tu­rizm Mes­lek Yük­sek Oku­lu Uy­gu­la­ma Ote­li’nde dü­zen­le­nen ve Rek­tör Yar­dım­cı­sı Ali Fu­at Boz’un ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len kah­val­tı­da, Sa­kar­ya’da ya­şa­yan ve mem­le­ket öz­le­mi çe­ken Mer­sin­li ve Tar­sus­lu­lar bir­lik ve be­ra­ber­lik me­sa­jı ver­di­ler.
Sa­kar­ya Va­li Yar­dım­cı­sı Ab­dul Ra­uf Ulu­soy, kah­val­tı son­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, ba­zı ve­si­le­ler­le in­sa­nın hem­şe­ri,  ar­ka­daş­la­rı, dost­la­rı ile böy­le gü­zel or­tam­lar­da bir ara­ya ge­le­rek, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin en gü­zel ör­ne­ği­ni ser­gi­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, bu et­kin­li­ğin bir baş­lan­gıç ol­du­ğu­nu ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de de­vam et­me­si­ni ar­zu­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Mem­le­ket­le­rin­den uzak­ta Sa­kar­ya’da ya­şa­yan Mer­sin ve Tar­sus­lu­la­rı bir ara­da gör­mek­ten bü­yük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Va­li Yar­dım­cı­sı Ulu­soy “Sa­kar­ya’da çok sa­yı­da Mer­sin­li ve Tar­sus­lu var. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız Sa­kar­ya’da da­ha faz­la Mer­sin­li ve Tar­sus­lu hem­şe­ri­mi­ze ula­şa­rak, on­lar­la bir ara­ya gel­mek, iyi ve kö­tü gü­nü­müz­de bir­lik­te ol­mak, bir ara­da mut­lu­lu­ğu pay­laş­mak, acı­la­rı pay­laş­mak, pay­la­şa­rak bi­ri­ni azalt­mak, pay­la­şa­rak bi­ri­ni ço­ğalt­mak­tır. Ben bu ve­si­ley­le bu kah­val­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de eme­ği ge­çen tüm hem­şe­ri­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. 
SU­BÜ Rek­tör Yar­dım­cı­sı Ali Fu­at Boz, Ve­te­ri­ner He­kim Yük­sel Er­do­ğan, 1. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Bur­han Gün­doğ­du da yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­lar­da, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin öne­mi de­ği­ne­rek, bun­dan son­ra­da da­ha gü­zel et­kin­lik­ler­de de bir ara­ya ge­le­rek Mer­sin ve Tar­sus üze­ri­ne soh­bet et­mek is­te­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.
Kah­val­tı­ya ka­tı­lan­lar ara­sın­da Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Sü­ley­man Can Kur­naz, Ak­ya­zı Kay­ma­ka­mı Ya­kup Gü­ney, Fe­riz­li Kay­ma­ka­mı Ba­hat­tin Alp Ars­lan­köy­lü, Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­sin­de gö­rev ya­pan Aka­de­mis­yen­ler, çe­şit­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da gö­rev ya­pan yö­ne­ti­ci­ler, mü­hen­dis­ler, dok­tor­lar ve öğ­ret­men­ler ve sağ­lık ça­lı­şa­nı Mer­sin­li ve Tar­sus­lu­lar ka­tıl­dı.