hızlı bülten

Tarsusgücü kurban kesti

Tarsusgücü kurban kesti

(FI­RAT MAK­TAY) Mer­sin Sü­per Ama­tör Li­gi ekip­le­r...

(FI­RAT MAK­TAY) Mer­sin Sü­per Ama­tör Li­gi ekip­le­rin­den Tar­sus­gü­cü, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Yıl­maz Öz­de­mir ile Ta­kım So­rum­lu An­tre­nö­rü Onur Bi­çer bi­rer kur­ban kes­ti.
Tar­sus­gü­cü Ku­lüp Baş­ka­nı  Zi­ya Ken­ger, İkin­ci baş­ka­nı Ali Rı­za Özel, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Yıl­maz Öz­türk, Ta­kım So­rum­lu An­te­nör­le­ri  Onur Bi­çer, Mu­rat Üçaş ile  oyun­cu­la­rın ka­tı­lı­mıy­la, U16 ta­kı­mı­na 1,  U19 ve A ta­kım oyun­cu­la­rı­na  da 1 adet ol­mak üze­re  iki  kur­ban  ke­se­rek ye­ni se­zo­nun ha­yır­lı, uğur­lu, sa­kat­sız ve ba­şa­rı­lı geç­me­si için du­a et­ti.  
Ku­lüp Baş­ka­nı  Zi­ya  Ken­ger, İkin­ci Baş­kan Ali Rı­za Özel, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Yıl­maz Türk ile  Ta­kım So­rum­lu An­tre­nö­rü Onur Bi­çer “O­yun­cu­la­rı­mı­za se­zon ön­ce­si  iki kur­ban kes­tik. Kan akı­ta­rak du­a et­tik. Sa­kat­sız, ka­za­sız, be­la­sız iyi bir se­zon ge­çir­me­miz için du­a et­tik. 
Oyun­cu­la­rı­mı­za kay­naş­tık, bü­tün­leş­tik. Oyun­cu­la­rı­mı­za gü­cü­müz yet­ti­ği ka­dar mad­di ve ma­ne­vi des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.  Al­lah ka­bul et­sin. Oyun­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­ru­z”
ER­DEM­Lİ 
BE­LE­Dİ­YES­POR
HA­ZIR­LI­ĞI
Bu ara­da  Tar­sus­gü­cü, Pa­zar gü­nü 20192020 fut­bol­se­zo­nun ilk res­mi ma­çı­nı Pa­zar gü­nü dep­las­man­da Er­dem­li Be­le­di­yes­por ile  oy­na­ya­cak. Ma­vi­Şim­şek­ler SAL’ın güç­lü ve şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Er­dem­li Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün­den iti­ba­ren baş­la­dı.