hızlı bülten

CUMALİ TAŞ’TAN, ‘KIRTASİYEYİ, KIRTASİYECİDEN ALIN’ ÇAĞRISI

CUMALİ  TAŞ’TAN,  ‘KIRTASİYEYİ, KIRTASİYECİDEN  ALIN’ ÇAĞRISI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Es­naf ve Sa&sh...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Es­naf ve Sa­nat­çı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Cu­ma­li Taş, 20192020 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler ka­la ve­li­le­re çağ­rı­da bu­la­na­rak öğ­ren­ci­le­rin kır­ta­si­ye ih­ti­yaç­la­rı­nı kır­ta­si­ye­ci­ler­den al­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
Cu­ma Taş, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Kır­ta­si­ye alış­ve­ri­şi ya­par­ken ve­li­le­ri­mi­zi ve öğ­ren­ci­le­ri bi­linç­len­dir­mek gö­re­vi­miz­dir. Kır­ta­si­ye­yi kır­ta­si­ye­ci­den alı­nır. Kır­ta­si­ye­ci dı­şın­da alı­nan mal­la­rın de­ne­ti­mi im­kân­sız­dır. Onun için kır­ta­si­ye­ci­den baş­ka sa­tış ya­pan esas işi kır­ta­si­ye ol­ma­yan yer­ler­den ke­sin­lik­le alış­ve­riş ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Ke­sin­lik­le kır­ta­si­ye sa­tın alır­ken, TSE ve CE ile EN71Uluş­la­ra­ra­sı stan­dart işa­ret­le­ri ta­şı­yan dam­ga­lı ürün­ler ter­cih edip alış­ve­riş yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Ve­li­le­ri­mi­zin en sağ­lık­lı ve en he­sap­lı alış­ve­riş­le­ri kır­ta­si­ye­ci­ler­den ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni as­la unut­ma­ma­lı­dır­lar. Onun için Kır­ta­si­ye, Kır­ta­si­ye­ci­den alı­nır di­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.