hızlı bülten

DURAN ŞEN VE YÖNETİMİ’NDEN, OTCU’YA ‘HOŞ GELDİN’ ZİYARETİ

DURAN ŞEN VE YÖNETİMİ’NDEN, OTCU’YA ‘HOŞ GELDİN’ ZİYARETİ

İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğın&s...

İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğın­dan Tar­sus Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan ve dün gö­re­ve baş­la­yan Ka­dir Ser­tel Ot­cu’ya ilk zi­ya­ret Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen ve yö­ne­ti­min­den gel­di.
Tar­sus’un 10 bin yıl­lık ta­ri­he sa­hip ka­dim bir şe­hir ol­du­ğu­nu ve bir­çok me­de­ni­ye­te ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lir­ten ve böy­le bir şe­hir­de Kay­ma­kam­lık ya­pa­ca­ğın­dan do­la­yı son de­re­ce gu­rur­lu ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kay­ma­kam Ot­cu, “Cid­di bir nü­fus yo­ğun­lu­ğu­na sa­hip olan Tar­sus’umu­za en iyi hiz­met­le­rin su­nul­ma­sı için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. 
İn­sa­noğ­lu var ol­du­ğu sü­re­ce so­run bit­mez. An­cak biz­ler dev­le­tin tüm ola­nak­la­rı­nı Tar­sus hal­kı­nın mut­lu­lu­ğu için se­fer­ber ede­ce­ği­z” de­di. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu “Ba­kın Tar­sus Üni­ver­si­te­si ku­rul­muş. Bu müt­hiş bir po­tan­si­yel sağ­la­ya­cak Tar­sus’umu­za. Tar­sus Üni­ver­si­te­si ina­nı­yo­rum ki, son de­re­ce ni­te­lik­li bir üni­ver­si­te ola­rak çok gü­zel iş­lev ye­ri­ne ge­ti­re­cek­tir. Bu ko­nu­da he­pi­miz üze­ri­mi­ze dü­şen gö­re­vi yap­ma­lı­yı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Adem Gö­çer ve Hi­da­yet Şa­hin ile bir­lik­te Ot­cu’ya ha­yır­lı ol­sun di­le­ğin­de bu­lu­na­rak hoş gel­din zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, Oda ola­rak Tar­sus sev­da­lı­sı ol­duk­la­rı­nı ve ken­tin sos­yal, kül­tü­rel ve eko­no­mik yön­den ge­liş­me­si için her za­man tüm güç­le­riy­le kat­kı sağ­la­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)