hızlı bülten

BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, ZABITA HAFTASI’NI PERSONELİYLE KUTLADI

BAŞKAN HALUK BOZDOĞAN, ZABITA  HAFTASI’NI PERSONELİYLE KUTLADI

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönüm&uu...

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümünde Belediye Zabıta personeliyle bir araya gelirken “Zabıta belediyenin gerçek yüzüdür. Zabıta, sadece belediyenin kolluk gücü değil aynı zamanda kentinde kolluk gücüdür” dedi.
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personel ile bir araya gelen Başkan Haluk Bozdoğan, personelin tek tek Zabıta Haftası'nı kutladı. 
Zabıtanın, belediyenin gerçek yüzü olduğunu dile getiren Başkan Bozdoğan, “Yapacağımız en ufak bir hata bile anında farklı dedikodulara yansıyabiliyor. Kolay değil işiniz, gerçekten çok büyük bir emek veriyorsunuz. Belediyenin sadece kolluk gücü değil aynı zamanda kentinde kolluk gücüsünüz” dedi. Ken­di­le­ri­nin hiz­met ve gö­rev için bu­ra­da ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “İn­san­la­rın bel­ki de siz­le­ri da­ha iyi ta­nı­ya­bil­me­le­ri, en azın­dan si­zin gö­re­vi­ni­zi bi­zim da­ha bir şe­kil­de an­lat­ma­mız ge­re­ki­yor. Çün­kü fark­lı al­gı­lar ve ola­ya si­ya­si bir yak­la­şım ge­tir­dik­le­ri za­man bu­nun sı­kın­tı­sı­nı hem siz­ler çe­ki­yor­su­nuz hem biz­ler çe­ki­yo­ruz. O yüz­den ilk baş­tan be­ri hep söy­le­di­ğim bir şey var­dı; Yap­tı­ğı­mız gö­rev­de si­ya­set hep bi­zim için hep ikin­ci plan­da ka­la­cak. Biz hiz­met için, gö­rev için bu­ra­da­yız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Za­bı­ta Mü­dü­rü Ra­ma­zan Gö­ze­ner ise; “Za­bı­ta, be­le­di­ye­nin gü­len yü­zü, tem­sil­ci­si ko­nu­mun­da­dır. Biz yap­tı­ğı­mız gö­re­vin hem zor­luk­la­rı­nı hem de be­le­di­ye­nin dı­şa­rı­da­ki tem­sil­ci­si ol­du­ğu­nu bi­le­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, za­bı­ta per­so­nel­le­riy­le bir­lik­te kut­la­ma pas­ta­sı ke­se­rek, top­lu fo­toğ­raf çek­tir­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)