hızlı bülten

KAYMAKAM OTCU, GÖREVİNE BAŞLADI

KAYMAKAM OTCU, GÖREVİNE BAŞLADI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Geç­ti­ği­miz Ağus­tos ayı içe­ri­...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Geç­ti­ği­miz Ağus­tos ayı içe­ri­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğın­dan Tar­sus Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Ka­dir Ser­tel Ot­cu, gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Geçk­mi­şi 10 bin yı­la da­ya­nan ta­ri­hi bir kent­te gö­rev ya­pa­cak ol­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu, il­çe­ye ve il­çe hal­kı­na fay­da­lı ol­ma­yı is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu "Tar­sus adı­na ya­pı­la­cak bir­çok gü­zel şey­ler için top­lu­mun tüm ke­sim­le­riy­le ko­or­di­nas­yon için­de il­çe­ye gü­zel hiz­met­ler yap­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız" de­di.