hızlı bülten

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN FESTİVAL TEŞEKKÜRLERİ

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN FESTİVAL TEŞEKKÜRLERİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de bu yıl ...

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de bu yıl Ağus­tos ayı içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li baş­ta ol­mak üze­re Bi­lek Gü­re­şi, Briç ve Kick Boks Tur­nu­va­la­rı, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı kut­la­ma­lı ve son ola­rak Mo­to­fest Gös­te­ri­le­ri bü­yük il­gi gör­dü.
Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si­nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­le­re bu yıl ge­çen yıl­la­ra oran­la da­ha çok il­gi­nin ol­du­ğu­nu göz­ler­den kaç­maz­ken, bu et­kin­lik­le­re Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ile Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri Ömer Kur­naz da mad­di ve ma­ne­vi des­tek ver­di.Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Ağus­tos ayı içe­ri­sin­de dü­zen­le­dik­le­ri bü­tün et­kin­lik­le­re des­tek ve­ren ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür ede­rek, ile­ri yıl­lar­da bu fes­ti­val­le­rin da­ha ge­niş kit­le­le­re du­yu­rul­ma­sı nok­ta­sın­da ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.Fes­ti­val­le­re il­çe dı­şın­dan ge­len va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği­ni ve Çam­lı­yay­la in­sa­nı­na ya­kı­şır bir şe­kil­de bu fes­ti­val­le­rin ya­pı­la­rak so­na er­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan İs­ma­il Te­pe­bağ­lı “Be­le­di­ye­ci­lik sa­de­ce alt ya­pı ya­pan, du­var ve yol ya­pan bir ku­rum de­ğil­dir. Be­le­di­ye­ci­lik ay­nı za­man­da in­san­la­rı kay­naş­tı­ran, zor gün­ler­de acı­la­ra or­tak olan yer­ler­dir. Fes­ti­val­le­rin ken­di ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­ze uy­gun ola­rak in­san­la­rın ne­fes ala­bi­le­ce­ği hem sos­yal hem de kül­tü­rel alan­da bir ara­ya gel­di­ği önem­li hiz­met­ler­den bi­ri­si­dir. İn­şal­lah bun­dan son­ra­da bir­lik, be­ra­ber­lik, kar­deş­lik, dost­luk ve ba­rış içe­ri­sin­de ni­ce şen­lik­le­ri fes­ti­val­le­ri bir­lik­te ge­çi­ri­riz. Ben her za­man her yer­de söy­lü­yo­rum, Çam­lı­yay­la’mı­zın do­ğal gü­zel­li­ği­ni gö­ren­ler as­la unu­ta­mı­yor. İn­san­la­rı­mız ek­mek­le­ri için mem­le­ket­le­rin­den göç et­se­ler de as­la Çam­lı­yay­la sev­da­la­rı bit­mi­yor. 
Yü­rek­ler­de­ki Çam­lı­yay­la sev­da­sı dü­zen­le­nen fes­ti­val­ler­de he­pi­mi­zin or­tak bu­luş­ma nok­ta­sı olu­yor. İn­san­la­rı­mız­da bu sev­da bit­me­di­ği sü­re­ce şen­lik­le­ri­miz fes­ti­val­le­ri­miz her za­man da­ha gü­zel her za­man da­ha coş­ku­lu ola­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, fes­ti­val­le­rin ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sın­da her za­man des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen ye­rel v ulu­sal Ba­sın ku­ru­luş­la­rı­na da te­şek­kür et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.